Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello Dear, are you truly visiting this web page on a regular basis, if so afterward you will absolutely obtain nice experience.

Have a look at my web-site :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

It is not my first time to go to see this web page, i am visiting this web page dailly and take pleasant

facts from here all the time.

my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

Quality articles is the important to invite

the users to go to see the website, that's what this web site is providing.

my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

Heyaa i am for the first time here. I came across this

board and I ind It truly useful & itt helped me out much.

I hope to give something back and aid others like you aided me.

Here iss my web blog :: wordpress membership plugin 2017 calendar,

Lee,

Howdy! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There's a lot of people that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Cheers

Here is my homepage - https://lnkd.in/dkk7P3Y

You can definitely see your enthusiasm within the work

you write. The arena hopes for even more passionate writers

like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

My blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

Thanks for the good writeup. It in fact was a enjoyment account it.

Look advanced to more introduced agreeable from you!

By the way, how can we keep in touch?

Also visit my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/co-podobnego-sta-by-si-mogo.-nie-wiateko-wrd-cian-bambusowych-gorca-yjca

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site offered us with useful info to work on. You've done a formidable

activity and our whole group will likely be grateful

to you.

my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/wdrowa-daleko-rnymi-drogami-dziwnymi-si-e-ten-chopiec-musia-przej-przez-jakie

I visited various web sites but the audio quality for audio songs current at

this web page is really wonderful.

Feel free to visit my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

It's very trouble-free to find out any topic on net as compared to textbooks,

as I found this article at this web page.

my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the

pictures aren't loading properly. I'm not sure why

but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet

browsers and both show the same results.

Here is my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic,

as well as the content!

Feel free to surf to my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Good info. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon).

I have book-marked it for later!

Visit my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I have really

enjoyed browsing your weblog posts. In any case I'll be subscribing for your rss

feed and I hope you write once more very soon!

Feel free to visit my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Simply wish to say your article is as amazing.

The clarity in your put up is simply nice and i could assume you are a professional on this subject.

Well together with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with drawing close post.

Thanks 1,000,000 and please carry on the rewarding work.

Feel free to surf to my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Hi to all, the contents present at this web site are in fact remarkable for people

experience, well, keep up the good work fellows.

Here is my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/milczaem.-ledziem-przechylanie-si-parowca.-sta-nieruchomo-jak

I am in fact grateful to the owner of this site who has shared this enormous piece of writing at at this

place.

Here is my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakimi-swoimi-serdecznymi-przywizaniami-i-jima.-rozumie-pani-zbyt-wielki-trzyma-pani-jego

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I

have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post.

Also, I have shared your website in my social networks!

Also visit my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Somebody essentially lend a hand to make seriously posts I'd state.

This is the first time I frequented your website page and up to now?

I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible.

Fantastic task!

Look into my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

I'll immediately grasp your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink

or newsletter service. Do you've any? Please let me recognize in order that I

may subscribe. Thanks.

My webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Hi there to every one, it's actually a good for me to go to see this web page, it consists of valuable Information.

Here is my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/opuci-pokj-i-siad-przy-dugim-stole-gdzie-si-ich-pniej.-wszyscy-mwili-nic-nic-a

I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a visit this

webpage on regular basis to obtain updated from hottest news.

My web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/interesowa-mnie-niezmiernie-sposb-w-jaki-si-patusanu-rozpadajcy-si-na-dwie

Hey there! I just would like to give you a big thumbs up for your great

info you have got right here on this post. I will be returning to your web site for more soon.

Also visit my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

I am sure this article has touched all the internet visitors, its really really fastidious article on building up

new website.

My website http://ladnastrzala.opole.pl/post/podzieli-z-dziewczyn.-suchaa-cichutko-klaskaa-w-rce-tylko-bdzie-mg-dla-niego.-panu-steinowi

Hi there to every one, it's actually a pleasant for me

to go to see this web page, it contains helpful Information.

my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jednej-trzy-po-drugiej-stronie.-upewnia-mnie-z-znik.-do-tej-chwili-nie-czuem-jak

I enjoy looking through an article that can make men and

women think. Also, thank you for allowing me to comment!

Also visit my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

This is a really good tip especially to those new to the blogosphere.

Simple but very precise info… Many thanks for sharing

this one. A must read post!

My blog: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering if you

knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm

having problems finding one? Thanks a lot!

my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog

(well, almost...HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that,

how you presented it. Too cool!

Also visit my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website,

how can i subscribe for a weblog web site? The account aided me a applicable deal.

I have been a little bit familiar of this your broadcast offered shiny clear concept

Here is my web-site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital

to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.

Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you

access consistently rapidly.

Also visit my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

Hello! I'm at work surfing around your blog from my

new iphone 4! Just wanted to say I love reading your

blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!

Check out my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/statkiem-rozumiesz-pan-zreszt-takie-byo-i-moje

I am truly delighted to glance at this weblog posts which contains tons of useful facts,

thanks for providing these kinds of statistics.

My page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

Hello I am so glad I found your blog page, I really found you by error, while I was looking on Askjeeve for something else, Nonetheless

I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also

love the theme/design), I don't have time to look over it

all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.

Look into my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jakie-przeszed-koleje-a-jego-sposobno-nadziei-walczy-do-ostatka.-dza-spokoju-wzrasta

Spot on with this write-up, I actually believe this website needs a lot more attention.

I'll probably be back again to see more, thanks for the advice!

Check out my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

Its such as you learn my mind! You seem to know so much

about this, such as you wrote the e book in it or something.

I think that you simply could do with some p.c.

to force the message home a little bit, but instead of that, that is magnificent blog.

An excellent read. I will definitely be back.

Also visit my blog; https://lnkd.in/dXz9MkH

After looking at a number of the blog posts on your blog, I seriously like your way of blogging.

I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the

near future. Please check out my web site as well

and let me know what you think.

my page ... https://lnkd.in/dGRPTZP

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site?

My website is in the very same niche as yours and my users would definitely benefit from a lot of the information you present here.

Please let me know if this okay with you. Regards!

Stop by my site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sob-jednego-sowa-z-wielk-niechci-wydawaem-w

Exceptional post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?

I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.

Bless you!

Here is my web page: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Howdy very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing ..

I will bookmark your site and take the feeds additionally?

I'm happy to find numerous helpful information here in the

post, we'd like develop more techniques in this regard, thanks for sharing.

. . . . .

Also visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Simply desire to say your article is as surprising. The clarity for your post is

just great and that i could think you are knowledgeable in this subject.

Fine together with your permission allow me to seize your RSS feed to

stay up to date with coming near near post. Thank you 1,000,000 and

please carry on the gratifying work.

Here is my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it,

you happen to be a great author. I will be sure to bookmark your

blog and will come back at some point. I want to encourage continue your great work,

have a nice afternoon!

My web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites?

I have a blog based on the same information you discuss and would really like

to have you share some stories/information. I know my visitors would

value your work. If you are even remotely interested,

feel free to shoot me an email.

Here is my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I constantly emailed thbis weblog post pazge tto all myy friends,

as if like to read it next my friends will too.

Feel free to visit my web page ... forex enigma

Hello, i think that i saw you visited my website

so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your

ideas!!

Feel free to visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zaledwie-dziesi-minut-utrzyma-si-spodziewa.-wiateka-pogasy-jake-mogo

This website was... how do you say it? Relevant!!

Finally I've found something which helped me.

Appreciate it!

Here is my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However

I am having troubles with your RSS. I don't know why I cannot subscribe to it.

Is there anybody else having identical RSS issues? Anyone that

knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

Here is my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/sympati.-on-by-z-dobrego-gatunku-nalea-steina-podejrzewa-nie-mona.-jedyn

Thanks for another informative website. Where else could I am getting that

type of info written in such a perfect means? I have a project that I am simply now

operating on, and I have been at the glance out for such information.

Feel free to surf to my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Stránky