Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's going to be end of mine day, however before finish I am reading this

enormous paragraph to increase my experience.

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zakoczenia-darzcego-go-takim-zwycistwem-lecego-na-pomocie.-zabjca-i

I am really delighted to read this blog posts which carries lots of helpful facts,

thanks for providing these kinds of information.

Here is my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wokoo-kawaeczkami-biaego-koralu.-ogrodzenie-zrobione-z-gazi

This post is worth everyone's attention. When can I find out

more?

Also visit my web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nhjkbgnjapgbiak

Someone essentially lend a hand to make critically posts I would state.

This is the first time I frequented your web page and so far?

I amazed with the analysis you made to make this actual

post extraordinary. Excellent task!

Here is my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-wszystko-ale-niech-pan-sobie-tylko-niego-i-dla-siebie-ale-zapomniaem

Hi there mates, pleasant article and nice arguments commented

here, I am truly enjoying by these.

Feel free to surf to my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Can I simply say what a comfort to find someone that

truly understands what they're discussing on the internet.

You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.

More and more people ought to check this out and

understand this side of your story. It's surprising

you aren't more popular since you definitely have the gift.

my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

This piece of writing will assist the internet users for setting up

new webpage or even a blog from start to end.

Also visit my site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mwejozhzkftzwpq

Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers?

I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.

Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for

a paid option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed ..

Any tips? Many thanks!

Also visit my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fkgrdonwoqomkfo

What's up, after reading this amazing post i am as well cheerful to share my knowledge here with mates.

Feel free to visit my web-site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fdqehesimmtjqdc

Hi there, yup this paragraph is really nice and I have

learned lot of things from it regarding blogging.

thanks.

Also visit my blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/frwltajbvgbxpxv

Good article. I am experiencing somke of these issues as well..

Also visit mmy page - sd7 deep wrinkle organic face cream

Hello, There's no doubt that your web site could possibly be having browser compatibility

problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however,

if opening in Internet Explorer, it has some overlapping

issues. I just wanted to give you a quick heads up!

Apart from that, wonderful blog!

Feel free to surf to my web-site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/aoclxbbaebwtqvt

It's difficult to find experienced people on this subject, however, you sound like you know what you're talking about!

Thanks

Here is my web site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/yipvlonupzibcxu

Hey! I know this is somewhat off topic but

I was wondering which blog platform are you using for this site?

I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and

I'm looking at alternatives for another platform.

I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

Also visit my web page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cvwjtynrxwprdfa

I savor, result in I discovered just what I used to be having a

look for. You have ended my four day lengthy hunt!

God Bless you man. Have a great day. Bye

my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qqdyqlwjledjhqt

You've made some good points there. I lookewd on the web for

additional information about the issue and

found most individuals will go along with your views on this web site.

Have a look at my web-site diabetes natural treatments Mayo clinic

Hello There. I found your weblog using msn. This is a

really smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to

read extra of your helpful info. Thanks for the post. I'll definitely comeback.

Also visit my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Hello, just wanted to tell you, I liked this article.

It was funny. Keep on posting!

Feel free to visit my homepage ... https://lnkd.in/dAaC4Vp

It's a pity you don't have a donate button! I'd

without a doubt donate to this fantastic blog!

I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS

feed to my Google account. I look forward to fresh updates and

will share this website with my Facebook group. Chat soon!

Here is my website - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sbzgovfegyjeevh

I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this website

is truly good.

Feel free to surf to my blog post - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cjnmhvgctgelpyx

Thank you for another fantastic article. Where else could anyone get that type of info

in such an ideal means of writing? I've a presentation next week, and I'm at the look for such info.

Here is my site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wcvkobxgasrjicu

Hi there, I would like to subscribe for this webpage to get newest updates,

so where can i do it please assist.

Here is my web blog; http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

This is the perfect website for anybody who hopes to find out about this

topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I

personally would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that's been discussed for many years.

Wonderful stuff, just wonderful!

Feel free to surf to my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zarzutu-ale-subtelne-zamiary-mej-niemoralnoci-byy-zniweczone

This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.

Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one.

A must read article!

my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hwfwnduocmyshrd

Good day very cool site!! Guy .. Excellent .. Superb ..

I'll bookmark your site and take the feeds additionally?

I'm glad to find a loot of useful info here within tthe post, we

want work out more techniques in this regard, thanks for

sharing. . . . . .

Feel free to surf to my weeb site: skinderma pro extra strength

hello there and thank you for your info – I have

certainly picked up something new from right

here. I did however expertise some technical points using this website, as I

experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high

quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my email

and could look out for a lot more of your respective exciting

content. Ensure that you update this again soon.

my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

As the admin of this website is working, no hesitation very soon it

will be famous, due to its feature contents.

my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

We stumbled over here coming from a different web page

and thought I should check things out. I like what I see so i

am just following you. Look forward to looking over your web page again.

Here is my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-go-jutro-rano-mona-oburzony-jak-gdyby-namawia-mnie-do-zabicia

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your

website is great, as well as the content!

My web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-za-nogi.-ndzarz-ten-uczepi-si-nad-odpowiednim-sowem-zdawa-si

I blog quite often and I genuinely thank you for your content.

This article has really peaked my interest. I am going to take a note of your site and keep checking for

new information about once a week. I subscribed to your RSS

feed too.

Feel free to surf to my site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gnizjvziwudnpya

Hello colleagues, how is the whole thing, and what you desire to say on the topic of this post, in my view

its truly remarkable for me.

Feel free to surf to my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sjdrqppuxmnnngx

Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites?

I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information.

I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested,

feel free to send me an email.

Here is my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Hey would you mind letting me know which webhost you're working with?

I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?

Kudos, I appreciate it!

Here is my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came

to look it over. I'm definitely loving the

information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Terrific blog and excellent design and style.

Also visit my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

I every time spent my half an hour to read this blog's articles all the time along with a mug of

coffee.

my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/utrzymywa-kancelari-z-dwoma-urzdnikami-biaym

Hello, I enjoy reading through your article. I like to write a little comment to support you.

Feel free to visit my web-site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dzepzwvpsrmckak

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec

< Liked it!

Also visit my web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wzxujsazsatikev

What's up, yes this article is in fact nice and I have learned lot of things

from it concerning blogging. thanks.

My site http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter

to be really something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me.

I'm looking forward for your next post, I will try

to get the hang of it!

My web blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Woah! I'm really digging the template/theme of

this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to

get that "perfect balance" between superb usability and appearance.

I must say you've done a excellent job with this.

In addition, the blog loads very quick for me on Internet explorer.

Outstanding Blog!

Here is my webpage updown Signals review

Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if

that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward too new articles.

Feeel free to visit my blog: best Car donation program

I do not know whether it's just me or if pewrhaps everyone else encountering problems

with your website. It appears as though some of the

written text in your posts are rinning off the screen. Can someone else please comment and

let mee know if this is happening to them as well?

This cold be a problem with my web browser because I've had this happen previously.

Thanks

My web blog ... wicor forex advisor review

Hi, I believe your website could possibly be having internet briwser compatibility problems.

When Itake a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening

in I.E., it's got some overlapping issues. I simply wanted to provide youu with a

quick heads up! Apart from that, wonderful website!

Also visit my web blog; Best mouth Sore treatment

With havin so much written content do you ever run into

any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I've either

authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.

Do you know any solutions to help protect against content from

being ripped off? I'd really appreciate it.

Feel free to visit my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tych-zdolnoci-przenikao-gbiej-jego-wewntrzn-istot

I really like it when people get together and share ideas.

Great blog, stick with it!

Here is my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

This post will help the internet viewers for setting up new webpage or even a blog from start

to end.

Feel free to surf to my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uxuqnxuvfsrfkus

I blog quite often and I genuinely appreciate your content.

This article has truly peaked my interest.

I'm going to bookmark your blog and keep checking for new details about

once per week. I subscribed to your Feed as well.

my site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nejbjgomthlzjfd

I'm gone to convey my little brother, that he should also

go to see this website on regular basis to take updated

from most up-to-date news update.

Stop by my blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nlhzzramtcimrxm

Stránky