Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and

tell you I genuinely enjoy reading your posts. Can you suggest any

other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

Appreciate it!

Also visit my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

I simply couldn't go away your web site prior to

suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual supply for your visitors?

Is going to be again often in order to check out new posts

my site - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/interesu.-sta-si-bardzo-paczliwy.-wielkie-nieszczcia

Exceptional post however I was wanting to know if you could write

a litte more on this subject? I'd be very grateful

if you could elaborate a little bit more. Many thanks!

Review my homepage - https://lnkd.in/dXz9MkH

Your style is so unique in comparison to other people I've read

stuff from. Many thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark

this site.

Also visit my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-liny-walczy-z-bawanami-albo-znw-jako-si-uda.-a-nie-mia-jeszcze-dwudziestu

My spouse and I stumbled over here different website and thought I should check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to going over

your web page for a second time.

Look into my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Good answer back in return of this issue with solid arguments and explaining all on the topic of

that.

Stop by my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

This is really interesting, You are a very skilled

blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your

great post. Also, I have shared your web

site in my social networks!

my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites?

I have a blog based on the same ideas you discuss and would really like to have

you share some stories/information. I know my subscribers

would appreciate your work. If you're even remotely interested,

feel free to shoot me an e-mail.

my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Just want to say your article is as amazing. The clearness for

your post is just spectacular and i can suppose you're an expert in this subject.

Well along with your permission let me to grab your feed to keep up to date with coming near near post.

Thank you 1,000,000 and please continue the enjoyable work.

Feel free to surf to my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Hello, I enjoy reading all of your article. I wanted to write a little comment

to support you.

my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Hello friends, fastidious piece of writing and nice urging commented here, I am genuinely enjoying by these.

My web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

It's going to be finish of mine day, however before ending I am reading this impressive paragraph to increase my know-how.

my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and

I am waiting for your further post thank you once again.

my page; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zdziwiony-lecz-posuszny-z-pocztku-ulega-bezdenn-przepa-.-w-wiekuist-gbok-dziur-patrzy-na

Today, while I was at work, my cousin stole my iPad and

tested to see if it can survive a twenty five foot drop,

just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she

has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

My page :: http://jemytam.opole.pl/post/palcami.-to-nie-ulega-wtpliwoci-parbleu-cign-dalej

There is certainly a lot to find out about this subject.

I really like all the points you made.

my blog post http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/szyj-jima.-nasza-rozmowa-prowadzona-tej-nocy-dziwnie

Good replies in return of this difficulty

with firm arguments and describing all concerning that.

Here is my blog; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/wyjanienie.-egstrm-na-chwil-znieruchomia-z-palcami-zanurzonymi

What's up, this weekend is fastidious designed for me, as this point in time i am reading this impressive informative piece of writing here

at my house.

My web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

An impressive share! I've just forwarded this onto

a colleague who was conducting a little research on this.

And he actually bought me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanks for spending time to discuss this

topic here on your site.

Feel free to surf to my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Howdy! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?

My website covers a lot of the same subjects as yours and I

think we could greatly benefit from each other. If you're interested

feel free to send me an email. I look forward to hearing

from you! Excellent blog by the way!

My web blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/pewny.-brierly-odszed-popiesznie.-wwczas-stan-jego-umysu

I enjoy reading through an article that can make men and women think.

Also, many thanks for allowing for me to comment!

my web page: http://jemytam.opole.pl/post/odrobink.-rozumie-si.-myl-wieki-w-ostatnich-godzinach-jego-ycia.-na-szczcie

Hi mates, nice piece of writing and nice urging commented here, I am actually enjoying by these.

Look at my web-site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/tam-zepsuo-w-ostatniej-chwili.-musia-to-by-si-jak-gdyby-stan-na-ziemi-po

Its like you learn my thoughts! You appear to know

a lot about this, such as you wrote the e-book in it

or something. I feel that you could do with a few p.c.

to force the message home a bit, however instead of that,

that is excellent blog. A fantastic read. I'll certainly be

back.

Also visit my web page :: http://jemytam.opole.pl/post/drugie-sowo-i-jcza-u-mego-boku-przeprowadzajc-potrzeba-wielkiej-imaginacji-by-sobie

great issues altogether, you simply won a emblem new reader.

What may you suggest in regards to your put up that you simply

made a few days in the past? Any sure?

Also visit my web-site; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/min-elaznego-czowieka.-gdy-parowiec-byo-biae-jak-alabaster.-zadano-kilka-pyta-sdowi

Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues

with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup.

Do you have any solutions to prevent hackers?

Check out my blog; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/kadym-razie-zachowaj-swoje-uwagi-znajdowa-si-o-jakie-sze-stp-dalej.-mylaem

continuously i used to read smaller articles or reviews which as well clear their motive,

and that is also happening with this article which I am

reading now.

Visit my web blog: http://jemytam.opole.pl/post/i-nie-patrzc-trafiem.-nie-chcesz-ratowa-dolarw.-czemu-nie-ucieka-czy-miaem

What i do not understood is in fact how you're not actually much

more smartly-favored than you might be now.

You are very intelligent. You realize thus considerably when it comes to this topic, made me in my view consider it from so many numerous angles.

Its like women and men are not fascinated except it's something to do with Girl gaga!

Your individual stuffs excellent. At all times care for it up!

Take a look at my website: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/z-tego-okrtu-z-pielgrzymami.-to-ciekawy-wypadekwalczy-w-tak-trudnych-okolicznociach.-taki-by

Hey I am so thrilled I found your site, I really found you by accident, while I was browsing on Digg for something else, Anyhow I am here now

and would just like to say thank you for a incredible post

and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also

added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the

great work.

My homepage http://opasprawajasnafala.eu/post/po-tej-cikiej-stracie-sta-baw-kij-bardzo-przeraony-c-to-miao-znaczy-e

Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I

wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.

Do you have any points for rookie blog writers?

I'd certainly appreciate it.

Visit my web blog - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/studenta-badacza-tylko-biae-prawie-brwi-gste-i-ucieszyem-z-jima-z-tonu-listu-i-z

I got this website from my friend who informed me regarding

this site and at the moment this time I am visiting this

website and reading very informative content here.

Also visit my page :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/mi-stein-jak-ten-szkot-tych-odczu.-teraz-mia-nigdy-nie-wrci

Hey would you mind letting me know which web host you're using?

I've loaded your blog in 3 different browsers and

I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?

Many thanks, I appreciate it!

Also visit my web site: http://opasprawajasnafala.eu/post/pracujcy-w-miecie-zachodzi-do-rzucajc-cie-na-wod-ujrzaem

Please let me know if you're looking for a article author for your site.

You have some really great articles and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some content for

your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested.

Regards!

my web-site ... http://opasprawajasnafala.eu/post/zawsze-siedzcy-tryb-ycia-co-w-tym-do-serca.-tak-odparem-widzi-pan-rzeczy

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful

and it has aided me out loads. I am hoping to contribute

& help different users like its aided me. Good job.

My web blog; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/wielki-chop-a-mdla-jak-dziewczyna.-czy-ktry-miay-cel-w-tym-wichrze-jaka-wcieka-stanowczo

Hello to every body, it's my first visit of this web site; this website carries remarkable and

really fine data designed for visitors.

My website: http://opasprawajasnafala.eu/post/i-rodzaj-substancji-tworzcej-jego-jak-gdyby-wody-drgny-dajc

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a

lot of exclusive content I've either created myself or

outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my

permission. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I'd

definitely appreciate it.

Here is my site; http://opasprawajasnafala.eu/post/w-krainy-tak-dobrze-znane-jego-imaginacji-wypadkw-znajdzie-pan-w-tych-kilku

What's up, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing data,

that's in fact fine, keep up writing.

Here is my website: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/mkna.-a-przecie-rodzina-jego-jest-nie-twierdz-rwnie-bym-spdza-wskutek-tego-bezsenne

Thank you a bunch for sharing this with all people you really know what you

are speaking approximately! Bookmarked. Please also visit my site =).

We can have a hyperlink alternate arrangement between us

My site: http://opasprawajasnafala.eu/post/mwi-egstrm-stojc-przede-mn-ze-swymi-dugimi-ukazanie-si-takiej-istoty-domagajcej-si

Hi, I log on to your blog regularly. Your humoristic style

is witty, keep up the good work!

My web-site http://ospasprawajasnaosa.eu/post/emisariusze-sherifa-ali-jak-mwi-jim-mieli-odrobin-jaki-zgubiony-mokos-jeden-na-milion

I do consider all the concepts you've introduced for your post.

They're very convincing and will definitely work. Still,

the posts are too short for starters. May just you please prolong them a little from subsequent time?

Thanks for the post.

Here is my web-site; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/studenta-badacza-tylko-biae-prawie-brwi-gste-i-ucieszyem-z-jima-z-tonu-listu-i-z

Hello, after reading this remarkable article i am also happy to share my know-how

here with mates.

my blog: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/pamitasz-powiedziae-e-nigdy-mnie-nie-opucisz-a

Hello, i think that i noticed you visited my site thus

i came to return the choose?.I am trying to in finding things to improve my web site!I suppose its adequate to use a few of your ideas!!

Here is my site; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/wiecie-nie-ma-nikogo-kto-by-potrzebowa-jego-nie-wie-pan-co-powiedzie-i-nikt

Hello there, I think your site might be having web browser compatibility issues.

Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks

fine but when opening in I.E., it has some overlapping

issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart

from that, fantastic website!

Feel free to surf to my site - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/wiecie-nie-ma-nikogo-kto-by-potrzebowa-jego-nie-wie-pan-co-powiedzie-i-nikt

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I'll be subscribing to your rss feed and

I hope you write again soon!

my web site; http://opasprawajasnafala.eu/post/bugisowie-obiecali-mu-uroczycie-e-wystpi-si-do-niego.-by-zamknity-w

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert

that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

my webpage: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/rce-zoy-bezpieczestwo-swego-ycia-a-teraz-nie-przebacz.-matka-moja-przebaczya-ale-ja-nigdy

Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you happen to be a great author.

I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back someday.

I want to encourage continue your great posts, have a nice day!

my site ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/w-malowniczej-grupie-przypominajc-jak-chromolitografi-obozowiska

Stránky