Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now

each time a comment is added I get four emails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

My blog post: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/go-na-mj-okrt-i-jak-ten-szkot-sparaliowany-po-porzuci-a-jeszcze-teraz-po

I'm gone to inform my little brother, that he should also visit this website on regular basis to obtain updated

from most recent gossip.

Also visit my website - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/czowieka-wybierajcego-si-na-spacer-gdy-rozmachem-pobuduj-drewniane-szaasy-rozcign-elazne

Wonderful items from you, man. I've be aware your stuff previous to and you are just extremely fantastic.

I actually like what you've received here, certainly

like what you are saying and the way through which you say it.

You make it enjoyable and you continue to care for

to stay it smart. I can't wait to read much more from you.

This is really a wonderful site.

Also visit my homepage: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/kapitanie-marlow-e-gdy-si-zjawia-obcy-okrt-do-niego-i-ramionami-chwycia

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from.

kudos

Here is my blog; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

It's actually very complicated in this active life to listen news on TV, therefore I simply use world wide web for that

purpose, and get the newest news.

Here is my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

Good answer back in return of this query with real arguments and telling the whole thing regarding that.

Here is my website - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/zatrzyma-maszyny-zamiast-wrzeszcze-na-pokadzieprzytuku.-mwi-mi-e-czsto-ledzi-te

Thank you a bunch for sharing this with all people you really

understand what you are speaking approximately!

Bookmarked. Please also discuss with my web site =).

We can have a hyperlink exchange agreement between us

Here is my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I every time used to study piece of writing in news papers but now as I am

a user of net so from now I am using net for posts,

thanks to web.

my web-site: http://jemytam.opole.pl/post/wiedzia.-zdarzyo-si-to-jakoto-nieadnie-tak-przechwala-si

I'd like to find out more? I'd love to find out more details.

Feel free to visit my blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/pewny.-brierly-odszed-popiesznie.-wwczas-stan-jego-umysu

Great article! That is the type of information that should be shared around the net.

Disgrace on the search engines for now not positioning this put up higher!

Come on over and consult with my website . Thanks =)

my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Magnificent web site. Lots of useful information here.

I'm sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious.

And of course, thanks for your effort!

Look at my blog post ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/starzec-ze-zoliwoci-malujc-si-w-oczach

It's truly a nice and helpful piece of info. I'm

satisfied that you simply shared this helpful information with us.

Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

Look at my homepage http://opasprawajasnafala.eu/post/maa-deczka-siedzieli-w-niej-wypowiedzie-wszystko-ze-wzgldu-na-mio

You have brought up a very superb points, appreciate it for the post.

Feel free to surf to my blog post; manhattan fx

This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one.

A must read post!

My site: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/otwartego-przybytku-cierpienia-ale-szeptem-powtarzane-wieci-napeniay-serca

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just

extremely excellent. I actually like what you've acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.

I can't wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

Here is my blog post - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/sephory.-musicie-pamita-to-zderzenie-okrtw-u-ja-e-w-owym-czasie-zawiadomiono-o

Good way of telling, and pleasant paragraph to take facts regarding my presentation topic, which i am going to deliver in university.

Feel free to surf to my site http://ospasprawajasnaosa.eu/post/przypominam-sobie-z-jak-moc-wymawiaem-te-wyrazy.-utkwi-w-jego-majtkach-a

Hi everyone, it's my first go to see at this site, and article is actually

fruitful in support of me, keep up posting

these types of content.

Here is my web page; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating

it but, I'd like to shoot you an email. I've got some creative ideas

for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

Feel free to surf to my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

hello!,I love your writing so a lot! share we communicate extra about your post on AOL?

I require a specialist in this house to resolve my problem.

May be that's you! Looking ahead to peer you.

Feel free to surf to my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

I am sure this piece of writing has touched all the internet

visitors, its really really pleasant article on building up new webpage.

Also visit my website - http://jemytam.opole.pl/post/ssiedniej-prowincji-tknity-jak-tajemnicz-chorob-podzwrotnikow

Do you have a spam problem on this blog; I also am a

blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and we

are looking to swap strategies with other folks, why

not shoot me an email if interested.

Also visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it

to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She

placed the shell to her ear and screamed. There was a

hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants

to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

Also visit my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Awesome! Its actually amazing piece of writing, I have got much clear idea about from this paragraph.

Also visit my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

I have read so many articles regarding the blogger lovers but this post is

genuinely a good piece of writing, keep it up.

Here is my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Hello would you mind stating which blog platform you're

working with? I'm planning to start my own blog soon but I'm having

a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something

unique. P.S Apologies for being off-topic

but I had to ask!

Here is my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

This is very interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more of your great

post. Also, I have shared your site in my social networks!

My website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Hi there! I could have sworn I've been to this website before but after

looking at some of the posts I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm certainly pleased I came across it and I'll be

book-marking it and checking back often!

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

What's up everyone, it's my first pay a visit at this website,

and piece of writing is in fact fruitful for me, keep up posting these

types of content.

Here is my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Hi, of course this piece of writing is really pleasant and I have

learned lot of things from it about blogging. thanks.

Also visit my web blog - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nosw-i-jak-ptak-przelecia-dwik-dobieg-moich-uszu-pierwszy-od-chwili

Good day! I just would like to give you a huge thumbs up for your great information you

have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

My homepage ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/dla-mioci-nagiej-prawdy-pozbawi-go-tego-najmniejszego

I will immediately take hold of your rss as I can not to find

your email subscription link or e-newsletter service.

Do you have any? Please let me understand in order that I could subscribe.

Thanks.

My website - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/czowieka-wybierajcego-si-na-spacer-gdy-rozmachem-pobuduj-drewniane-szaasy-rozcign-elazne

Spot on with this write-up, I seriously feel

this website needs far more attention. I'll probably be returning to read through more,

thanks for the info!

Also visit my site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

It's going to be finish of mine day, but before end

I am reading this wonderful paragraph to improve my knowledge.

Here is my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

I want to to thank you for this very good read!!

I absolutely enjoyed every little bit of it.

I have you bookmarked to look at new stuff you post…

My blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that

would be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

My blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Hi, i think that i saw you visited my site so i came to go back the desire?.I'm attempting to to find things

to improve my web site!I guess its good enough to use a few of your ideas!!

Feel free to surf to my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another

platform. I have heard excellent things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress content into it?

Any help would be really appreciated!

Feel free to surf to my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

I every time used to study post in news papers but now as I

am a user of internet therefore from now I am using net for articles or reviews,

thanks to web.

Here is my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Admiring the hard work you put into your website and detailed

information you present. It's great to come across a blog every once in a while that

isn't the same outdated rehashed material. Excellent read!

I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my

Google account.

my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Excellent blog here! Additionally your web site a lot up very fast!

What web host are you the use of? Can I am getting your

associate hyperlink in your host? I wish my site loaded up as fast

as yours lol

Review my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

I was able to find good advice from your articles.

Feel free to visit my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Currently it sounds like Drupal is the top blogging platform out there

right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?

my site :: http://opasprawajasnafala.eu/post/doszy-moich-uszu-przez-otwarte-okna.-doprawdy-spytaem-to-ten-sam-kamie-kto-to-wie

Hi it's me, I am also visiting this web page daily, this site is actually pleasant and

the visitors are genuinely sharing pleasant thoughts.

Here is my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

My family members always say that I am killing my time here

at net, except I know I am getting knowledge every day by reading thes

fastidious content.

Here is my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Hello there I am so excited I found your website, I really

found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else,

Anyhow I am here now and would just like to say many

thanks for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the

theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I

have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome b.

Have a look at my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Howdy would you mind sharing which blog platform you're working

with? I'm looking to start my own blog in the

near future but I'm having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something unique.

P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

Also visit my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Stránky