Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Inspiring story there. What happened after? Take care!

Here is my homepage; www

This website was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something

that helped me. Thanks a lot!

Also visit my page :: www

I could not refrain from commenting. Perfectly written!

My blog: www

After I initially left a comment I seem to have clicked

the -Notify me when new comments are added-

checkbox and from now on each time a comment is added

I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me

from that service? Appreciate it!

Feel free to surf to my site www

hi!,I like your writing so much! percentage we be in contact extra approximately your article

on AOL? I require an expert in this house to solve my problem.

Maybe that is you! Having a look forward to peer you.

Here is my blog post: www

Howdy! This post could not be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I will forward this article

to him. Pretty sure he will have a great read.

Thanks for sharing!

Here is my web-site ... www

At this moment I am going away to do my breakfast, when having my breakfast coming again to read other

news.

Here is my web blog; www

I'll immediately clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Please allow me understand so that I

could subscribe. Thanks.

My webpage - www

I simply couldn't leave your web site before suggesting that I really loved

the usual info an individual supply in your visitors? Is going to be again frequently in order to

check out new posts

my web site www

Because the admin of this website is working, no doubt very

soon it will be well-known, due to its quality contents.

Here is my homepage - www

I really love your site.. Great colors & theme. Did you build this website yourself?

Please reply back as I'm looking to create my own website and want to know where you got this from or exactly what the theme is named.

Cheers!

Visit my web page; www

naturally like your web site but you need to check the spelling

on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling

issues and I to find it very bothersome to inform the reality then again I will certainly come back again.

Stop by my blog post - www

Howdy! I know this is somewhat off-topic however I needed to

ask. Does managing a well-established blog like yours

take a lot of work? I am completely new to running a

blog however I do write in my diary everyday. I'd like to start a blog so I will be able

to share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips

for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

Review my webpage :: www

I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this weblog

on regular basis to get updated from most up-to-date news.

my site; www

It's going to be end of mine day, however before end I am reading this fantastic piece of writing to improve my

knowledge.

Also visit my blog post www

I simply could not depart your web site before suggesting that I really loved the standard info a person supply

in your guests? Is gonna be back continuously in order to check out new posts

Feel free to visit my page: www

Hello very cool site!! Guy .. Excellent .. Superb ..

I will bookmark your blog and take the feeds additionally?

I'm satisfied to search out numerous helpful info here in the submit, we want develop more

techniques in this regard, thanks for sharing.

. . . . .

my blog post - www

hello!,I really like your writing very a lot! percentage we

communicate more approximately your post on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem.

Maybe that is you! Having a look ahead to look you.

Review my web site: www

Having read this I believed it was extremely enlightening.

I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together.

I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments.

But so what, it was still worth it!

Take a look at my web site: www

It's awesome to visit this web site and reading

the views of all mates concerning this piece of writing, while I am also

zealous of getting know-how.

My website ... www

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make

your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence

on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

Feel free to visit my web blog ... www

Heya! I know this is sort of off-topic however I needed to ask.

Does building a well-established website such as yours require a massive amount work?

I'm completely new to running a blog but I do write in my

journal on a daily basis. I'd like to start a blog so I will be able to share

my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of

suggestions or tips for brand new aspiring blog owners.

Appreciate it!

Feel free to visit my web page; www

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward

to all your posts! Carry on the great work!

Feel free to visit my page www

I have been surfing online greater than three hours today, but

I by no means discovered any fascinating article like yours.

It's pretty value enough for me. In my view,

if all webmasters and bloggers made good content material

as you did, the web will be much more useful

than ever before.

Look into my webpage: www

Please let me know if you're looking for a article author for

your weblog. You have some really great posts and I believe I would be

a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write

some content for your blog in exchange for a link back to mine.

Please send me an email if interested. Regards!

Have a look at my website ... www

Everything is very open with a very clear explanation of

the issues. It was truly informative. Your website is very useful.

Thanks for sharing!

Here is my blog www

Hello, of course this piece of writing is actually fastidious and

I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

My homepage; www

Nice response in return of this matter with firm arguments and telling the whole thing on the topic of

that.

Also visit my blog post - www

Hi there! This post couldn't be written much better! Looking

through this article reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I most certainly will send this post

to him. Fairly certain he'll have a good read. Many thanks for sharing!

my web page :: www

I am really glad to read this webpage posts which

consists of plenty of useful information, thanks for providing these

information.

my web site: www

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each

time a comment is added I get four emails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service? Thank you!

Also visit my blog post: www

You could certainly see your expertise in the article you write.

The arena hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to

say how they believe. At all times go after your heart.

Here is my website - www

I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that's both educative and

entertaining, and let me tell you, you have hit the nail

on the head. The issue is something that not enough folks

are speaking intelligently about. I'm very happy I came across this

during my search for something regarding this.

Here is my webpage - www

Terrific article! This is the type of information that are supposed to

be shared around the web. Disgrace on Google for not

positioning this put up upper! Come on over and seek advice from my

site . Thanks =)

Also visit my blog post; www

Keep on working, great job!

Feel free to surf to my web page www

Paragraph writing is also a excitement, if you be familiar with after that you can write if not it is complex to write.

my web page - www

Hi there! Do you know if they make any plugins

to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any

recommendations?

Here is my web blog: www

Yes! Finally something about www.

I'd like to find out more? I'd love to find out more details.

Also visit my web blog: www

Hi there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of people that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Many thanks

my web page; www

I don't even know how I ended up here, but I thought this post

was great. I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

My webpage :: www

I'm gone to inform my little brother, that he should also visit

this webpage on regular basis to obtain updated from most up-to-date information.

Feel free to visit my web page; www

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I

could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some

experience with something like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your

new updates.

Also visit my web blog :: www

Fastidious answers in return of this difficulty with

firm arguments and telling everything regarding that.

my blog post: www

A person essentially help to make severely

posts I'd state. This is the first time I frequented your website page and thus far?

I surprised with the research you made to create this actual publish extraordinary.

Magnificent task!

My web site; www

This piece of writing is actually a good one it assists new internet visitors, who

are wishing for blogging.

My site ... www

Its like you learn my mind! You seem to grasp a lot approximately this, such as you wrote the book in it or something.

I believe that you simply can do with a few % to drive the message home a little bit, but

instead of that, that is wonderful blog. A fantastic read.

I'll certainly be back.

my web page: www

What's up everybody, here every person is sharing these

kinds of know-how, so it's good to read this web site, and I used to go to see this

web site daily.

Here is my blog post www

At this moment I am going away to do my breakfast, after having my

breakfast coming over again to read additional news.

my web-site; www

I believe what you typed made a great deal of sense.

However, think on this, what if you added a little content?

I ain't saying your content is not solid, but suppose you added something to possibly

grab a person's attention? I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda vanilla.

You ought to look at Yahoo's front page and

note how they write post titles to grab people interested. You might try adding a video or a

picture or two to get people excited about what you've got to say.

In my opinion, it would make your posts a little bit more interesting.

Here is my web site ... www

Stránky