Príručka slobodného človeka

  • 17 October 2014
  • krkavec

Je to voľba – byť slobodný. Je to voľba – byť neslobod­ný. Ta­ká veľká je sila slobody – sme slobodní sa jej vzdať... Príliš často sa jej však vzdávame nevedome.

Vyrežú ťa cisárskym rezom, zviažu kliatbou krstu, rodinnými očakávaniami, spoločenskými pred­stavami, názormi, predsudkami... Potom povinná školská do­chádzka. Práca. Dôchodok?

Možno ti to vyhovuje. Nemusíš sa o seba starať. Pán sa o teba postará. Cudzí duch, ktorému slúžiš, sa o teba po­stará. Je to možno ľahší život. Určite je istejší. Chlieb. Víno. Hry. Pohodlie. A k tomu to nevyhnutné utrpenie a⁠ násilie – hlavne duševné, duchovné násilie – násilné odvrátenie teba od tvojho vlastného príbehu a poslania... Nič to. Stačí prijať utrpenie ako normálne. Stačí si nepa­mätať, že to môže byť inak. Stačí prehlušiť ruchmi tvoj vnútorný hlas duše a dať si lieky na upokojenie. Stačí byť neveriaci a neveriť, stačí byť veriaci a veriť…

Cesta nevoľníka je predurčená – slúžiš ako stroj – roz­hoduje za teba duch – najprv duch nemocničný, po­tom duch rodinný, neskôr mediálny, školský, štátny, „spoločen­ský“ – a keď si nájdeš prácu, tak duch firemný.

Ako nevoľník si slabý. Nie je v záujme ducha, aby si mal silu sa vymaniť a postaviť sa na vlastné. Duch sa o⁠ teba stará – vedie ťa k takému spôsobu života, aby si ustavične o⁠ silu prichádzal. Väčšina tvojej sily sa ruší a⁠ tratí, zvyš­ná ide duchovi.

Je aj iná cesta. Slobodná. Tušená. Si dosť smelý, aby si sa chopil seba samého? Je to cesta vratkej rovnová­hy a⁠ dô­very v život. Je to výzva. Po malých krôčkoch sa vy­slo­bodzuješ a silnieš. Stávaš sa zdravším, vedomejším, div­ším a celistvejším – slobodu si uhájiš. Malá slabina – a⁠ už sa po tebe naťahuje cudzí duch.

Možno ten duch ladí s tvojím poslaním, možno ladí s⁠ tvojím osobným duchom. Môžte spolupracovať. Nemu­síš sa mu brániť. Možno ti pomôže – ak sa nenecháš strhnúť, ak nestratíš seba… Veď duch je v postate dobrý! Len potrebuje tvoju pomoc, aby si napravil jeho pokri­ve­nia – aby si sa nadchol, aby si znova vdýchol silu duchovi náš­ho raz slobodného ľudu.

Táto knižka je prí­ručkou slobod­nej cesty. Je to hŕstka postrehov, ktoré môžu pomôcť. Je toho dosť, čo je dobré mať na zreteli. Byť si vedomý sveta, sily, prúdov, vlast­ných myšlienok, citu a pohnutia – udržiavať ochranný kruh a zároveň ho prerážať vstriec do neznáma.

Značky: