Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost

on everything. Would you advise starting with a free platform like Wordpress or

go for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally overwhelmed ..

Any recommendations? Kudos!

Also visit my blog :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

A motivating discussion is definitely worth comment. I do

believe that you ought to publish more on this topic, it might not be a

taboo subject but usually people do not speak about such topics.

To the next! All the best!!

Here is my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

I used to be able to find good info from your blog articles.

My web site https://lnkd.in/dGRPTZP

Every weekend i used to go to see this web site, for the reason that i

wish for enjoyment, since this this web page conations genuinely pleasant funny data too.

Also visit my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-do-czytania-z-uczuciem-e-zapuszcza-egoizmu.-tamb-itam-widzia-jak-dziewczyna

Hello there, just became aware oof your blog through Google, and found that it is

really informative. I am going to watch out for

brussels. I will appreciate if you continue this in future.

Many eople will be benefited from your writing. Cheers!

My blog brertt manning mastering mix review (book.okhanet.ru)

Howdy would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads

a lot quicker then most. Can you recommend a good

web hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

You actually make it appear so easy with your presentation however I

find this topic to be actually one thing that I think I might by no means understand.

It sort of feels too complicated and extremely vast for me.

I'm taking a look ahead in your next publish, I'll attempt to get

the grasp of it!

Here is my homepage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hey! I'm at work browsing your blog from my new aapple iphone!

Just wanted to say I love reading your blog annd look forward too all your posts!

Carry on the outstanding work!

Also visit my site gloucester conservatories (Raquel)

http://register.scotland.gov.uk/subscribe/widgetsignup?url=http%3A%2F%2F...

http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=mushroom-spores...

http://talgov.com/Main/exit.aspx?url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.fsjh.ilc.edu.tw/Resource/Neturl/Sub-Going.asp?url=mushroom-sp...

http://yumi.rgr.jp/puku-board/kboard.cgi?mode=res_html&owner=proscar&url...

http://sc.hkeaa.edu.hk/TuniS/mushroom-spores.net/

https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Polygonum+cuspidatum&burl=mus...

http://chat.libimseti.cz/redir.py?mushroom-spores.net

http://anonym.to/?http%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://www.esdlife.com/goto.asp?url=mushroom-spores.net

https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https%3A%2F%2...

https://domain.opendns.com/mushroom-spores.net

http://www2.ogs.state.ny.us/help/urlstatusgo.html?url=https%3A%2F%2Fmush...

https://advisor.wmtransfer.com/SiteDetails.aspx?url=mushroom-spores.net

https://www.bonanza.com/home/redirect_warning?url=mushroom-spores.net

https://www.pfizer.es/redirect.aspx?uri=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

https://www.htcdev.com/?URL=mushroom-spores.net

http://beauty.blog.nl/wp-content/plugins/wp-noexternallinks/goto.php?mus...

http://www.killermovies.com/out/jump.php?domain=mushroom-spores.net

https://www.boreme.com/redirect_out.php?url=mushroom-spores.net

https://www.chessclub.com/?URL=http%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://ww4.cef.es/trk/r.emt?h=mushroom-spores.net

http://www32.ownskin.com/wap_theme_download.oss?t=f94ugk26&c=3&h=mushroo...

https://www.jarrow.com/jump/http:_@__@_mushroom-spores.net

http://www.theoldcomputer.com/jump.php?url=mushroom-spores.net

http://www.luerzersarchive.com/goto/url/mushroom-spores.net

http://www.worldcruising.com/Extern.aspx?ctype=1&adid=39&pagid=0&src=mus...

https://www.similartech.com/websites/mushroom-spores.net

http://irc.lc/mushroom-spores.net

http://sc.devb.gov.hk/TuniS/mushroom-spores.net

http://libregraphicsworld.org/?URL=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net%2F

http://adavr.dglab.gov.pt/goto.php?ads=mushroom-spores.net

http://astv.ru/redirect?url=mushroom-spores.net

https://kirov-portal.ru/away.php?url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

https://www.westernalliancebancorporation.com/WALSpeedBump_All_Others?ta...

http://ekabu.ru/go/https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://teenvtv6.wap.sh/thongbao?wap=mushroom-spores.net

http://www.diversitybusiness.com/SpecialFunctions/NewSiteReferences.asp?...

https://www.rochester.k12.mi.us/jump?URL=http%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://ziepod.com/addpodcast.php?xml=http%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://pingmyurl.com/site-stats/mushroom-spores.net.html

https://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=&url=http%3A%2F%2Fmushroom-s...

http://wasearch.loc.gov/e2k/20201228051538//mushroom-spores.net

http://s5.histats.com/stats/r.php?869637&100&47794&urlr=&mushroom-spores...

http://tyonabi.sakura.ne.jp/link/cgi-bin/out.cgi?id=dorian362&cg=1&siteurl=mushroom-spores.net

http://northalabama.app.bbb.org/auction/redirect.php?t=s&did=16&url=mush...

http://jump.2ch.net/?mushroom-spores.net

https://latinamerica.brother.com/LeavingOurSite.aspx?goto=mushroom-spore...

http://workable.com/nr?l=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

https://www.semrush.com/info/mushroom-spores.net

http://paulinho.66.ru/go_links.php?http:/mushroom-spores.net

Cool blog! Is your theme custom made or did yyou download it from somewhere?

A design like yours with a few simple twedks would really make my blog jump out.

Please llet mee knw where you got your design. Appreciate it

my blog; glucolo coupon code

Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that will makoe

the most important changes. Thanks a lot for sharing!

Feel free to sutf to my page cellumatrix body sculpting cream in store,

http://Ourorigin.cn/space.php?uid=2929&do=blog&id=5510,

You actually make it seem so easy with your

presentation but I find this topic to be

really something which I think I would never

understand. It seems too complicated and extremely broad for me.

I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!

Here is my web page: http://alejakatakaforam.opole.pl/post/dla-zmysw-zdawaa-si-istnie-w-morskich.-zdawao-mu-si-e-ratuje-ludzi-z

I think this is one of the most significant information for me.

And i am glad reading your article. But want to remark

on few general things, The website style is ideal, the

articles is really nice : D. Good job, cheers

I am extremely inspired along with your writing abilities

and also with the structure in your blog. Is that this a paid theme or did

you customize it your self? Anyway stay up the nice high quality

writing, it's uncommon to peer a nice weblog like this

one today..

Visit my web-site: adultfrienendfinder review

It's wonderful that you are getting thoughts

from this article as well as from our dialogue made at this time.

Take a look at my blog post - www

Genuinely when someone doesn't be aware of afterward its up to other

viewers that they will assist, so here it occurs.

Feel free to visit my web page - adultfrienedfinder app

You made some really good points there. I looked on the internet to

learn more about the issue and found most individuals will go along

with your views on this website.

Here is my website; adult riend finder

A fascinating discussion is definitely worth comment.

I think that you need to write more on this issue, it may not be a taboo subject but usually folks

don't discuss such subjects. To the next! Best wishes!!

my site :: udemy course review

Every weekmend i used to go to see this web site, because i want

enjoyment, since this this site conation in fact nice funny

material too.

Feel free to visit my web site pheromones attraction science (Lauri)

I really like it when people come together and share ideas.

Great site, continue the good work!

Also visit my web page :: adultfrienedfinder app

For the reason that the admin of this site is

working, no hesitation very rapidly it will be well-known, due to

its feature contents.

My blog post :: adultfrienedfinder app

I?m really impressed with your writing skills

as well as with the layout on your blog.

Also visit my website: Gudrun

I loved as mucch as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an impatience over thhat you wish be

delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again aas exactly the same nearly very often indide case you shield this increase.

my web page :: belly fatt loss meal plan; Lottie,

It is appropriate time to make some plans for

the future and it's time to be happy. I have read this

post and if I could I wish to suggest you some

interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to

this article. I desire to read more things about it!

Also visit my webpage - plumbing washington

Thank you for the auspicious writeup. It actually wass a leisure account it.

Look complicated to far introduced agreeable from you!

However, how can we eep up a correspondence?

Take a look at mmy web-site :: genfx reviews

Drug information leaflet. Generic Name.
where to get pregabalin no prescription in the USA
Everything trends of pills. Get information here.

I really like it when people get together and share views.

Great site, continue the good work!

My webpage; AdultFrinendFinder

Hi, i believe that i saw you visited my website

so i came to return the favor?.I'm trying to in finding things to enhance my

web site!I assume its adequate to use a few

of your concepts!!

Also visit my webpage fuckfriends

With havin so much content do you ever run into any

issues of plagorism or copyright infringement?

My website has a lot of unique content I've either written myself or outsourced but it looks like

a lot of it is popping it up all over the web without

my authorization. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I'd really appreciate it.

My web-site :: adultfrienedfinder app

It's perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I have learn this publish and if I could I wish to recommend you

some interesting issues or suggestions. Maybe you can write subsequent articles relating to

this article. I wish to learn more issues approximately it!

My page; Adultfriendffinder

Awesome issues here. I'm ver satisfied to peer your post.

Thank you a lot and I am having a look ahead to touch you.

Will you kindly drop me a mail?

Here is my blog: cure type 2 diabetss byy rudraksha beads

- Chasity -

Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading your blog and look

forward to all your posts! Carry on the excellent work!

Here is my website; adultfrinderfinder

What's up to every one, it's actually a good for me to goo to see this website,

it includes important Information.

My web blog: where to buy beverly hills md Dark spot corrector

Howdyy would you mind strating whih blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time choosing

between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is ecause your layout seems different then most blogs and I'm looking

for something completeely unique. P.S Apologies for being

off-topic buut Ihad to ask!

Check out my website :: bet frex trading sofftware

- Silas,

You are so interesting! I don't suppose I have read

through a single thing like this before. So nice to discover someone with genuine thoughts on this issue.

Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that's needed on the internet, someone with some originality!

Visit my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most up-to-date updates, so where can i

do it please help out.

My blog - https://lnkd.in/dkk7P3Y

Fantastic site. Plenty of useful info here. I'm sending it to several friends ans additionally sharing in delicious.

And certainly, thanks in your sweat!

Feel free to surf to my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

It's difficult to find educated people about this subject, however, you seem like you know what you're talking about!

Thanks

my blog post: https://lnkd.in/dAaC4Vp

This piece of writing is really a pleasant one it

helps new the web people, who are wishing for blogging.

Here is my site magic submitter pdf; http://www.Zeezoarticles.com/articles/43070-search-engine-optimization-ideas--have-more-people-to-your-web-site-very-easily,

When someone writes an piece of writing he/she retains the

image of a user in his/her brain that how a user

can understand it. Therefore that's why this post is great.

Thanks!

Here is my boog post :: lucid dreaming made easy scam

Incredible points. Great arguments. Keep up tthe good spirit.

my web site how to lose weight fast naturally burn exercise (Tam)

Wonderful website. Lots of useful information here.

I'm sending it to a few pals ans also sharing in delicious.

And certainly, thanks in your sweat!

Feel free to visit my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Wow! Finally I got a weblog from where I be able to truly obtain valuable information concerning my study and knowledge.

Here is my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

fantastic publish, very informative. I'm wondering why the other experts of this sector don't notice this.

You must continue your writing. I am sure, you have a huge readers' base already!

my blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of

valuable know-how about unexpected feelings.

Also visit my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/mg.-wiedziaem-doskonale-e-nalea-jim-stojc-na-brzegu-podnis-gow.-powiedz-im-zacz.-daem

Stránky