Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Wonderful website. Lots of useful information here.

I'm sending it to a few pals ans also sharing in delicious.

And certainly, thanks in your sweat!

Feel free to visit my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Wow! Finally I got a weblog from where I be able to truly obtain valuable information concerning my study and knowledge.

Here is my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

fantastic publish, very informative. I'm wondering why the other experts of this sector don't notice this.

You must continue your writing. I am sure, you have a huge readers' base already!

my blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of

valuable know-how about unexpected feelings.

Also visit my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/mg.-wiedziaem-doskonale-e-nalea-jim-stojc-na-brzegu-podnis-gow.-powiedz-im-zacz.-daem

Why visitors still use to read news papers when in this technological globne the whole thing is accessible on web?

My site z code Sports trader

whoah this weblog is great i love reading your posts.

Keep up the good work! You understand, many people are searching round

for this info, you can aid them greatly.

Feel free to surf to my web site: world war water device (www.wozaizher.com)

Have yoou ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites?

I have a blog centered on the same topics you dicuss and would

love to have you shaee some stories/information. I knkw my audience would

value your work. If you aree even remotely

interested, fesl free to send me an e mail.

Also visit my page ... oram plus for sale

Do you have any video of that? I'd want to find out some

additional information.

my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

I love your blog.. very nice colors & theme.

Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to find

out where u got this from. many thanks

Feel free to surf to my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/statkiem-rozumiesz-pan-zreszt-takie-byo-i-moje

At this time I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming again to read

other news.

my blog post: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Hi to every one, as I am truly eager of reading this blog's

post to be updated regularly. It contains nice data.

my web-site ... how to be confident around your crush flirt (Erna)

Hi there, I enjoy reading all of your article post. I wanted

to write a little comment to support you.

my website - roadmap to genius download

Ithink this is one of the most importat information for me.

And i am glad reading your article. But wanmna remark on few

general things, The web site style is perfect, the articles is reallpy

great!

Also visit my site garbage disposal installation

A person necessarily help to make seriously posts I would

state. This is the first time I frequented your website page and so far?

I surprised with the analysis you made to make this particular

submit incredible. Fantastic task!

Feel free to visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Hi there, I found your web site via Google even as searching for

a similar matter, your website got here up, it seems to be good.

I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just turned into alert to your blog via Google, and located that it's really informative.

I am going to be careful for brussels. I'll appreciate should you continue this in future.

Many other folks will be benefited out of

your writing. Cheers!

Also visit my web blog: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Everyone loves what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!

Keep up the terrific works guys I've added you

guys to blogroll.

My web site :: automated trading desk, Irma,

Hi thre to every body, it's my first goo to see of this webpage;this webpage contains amazing aand really excellent data in support off readers.

Here is my homepage :: how to donate a Car to charity

Thank you a bunch for sharing this with all of us you really know

what you are talking about! Bookmarked. Please also discuss with

my web site =). We can have a hyperlink trade contract

between us

Feel free to visit my web site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Wonderful work! That is the kind of info that are supposed to be shared around

the web. Shame on thhe search engines for no longer

positioning this publish upper! Come on over and talk over with mmy web site .

Thanks =)

my homepage :: the power of conversational Hypnosis course

Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if

that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and

look forward to new posts.

my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Hello, I check your blogs like every week. Your humoristic style is awesome, keep up

the good work!

my web page: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

What's up it's me, I am also visiting this website regularly, this

website is actually pleasant and the visitors are really sharing fastidious

thoughts.

Here is my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Rattling nice pattern and great subjet matter, absolutely nothing else we need :D.

Here is my bblog post - forex incognito Review

This info is priceless. Where can I find out more?

Here is my webpage; vertical leap measure, Monty,

Enjoyed examining this, very good stuff, appreciate it.

My blog post: automated trading scripts [Cheri]

Appreciate it for this post, I am a big big fan of

this internet site would like to go along updated.

Also visikt my site ... best brand off probiotics

for bv - Emmett,

I simply want to input that you have ? good webssite ?nd I enjoy the design and

also artcles ?n it!

Take a look att my web page donate your car For money

This is a very good tip especially to those fresh too the blogosphere.

Short but very precise info… Appreciate your sharing this one.

A must read post!

My site :: orgasm arts torrent

Hello to every one, it's reallpy a pleasant for me too pay a quick

visit this website, it consists of valuable

Information.

my blog post; beverly hills md dark spot corrector negative reviews

Very good info. Lucky me I discovered your blog by accident.

I have book-marked it for later!

Also visit my page - 800 charity Cars

I enjoy what you guys are usually up too. This type off clever work and

exposure! Keep up the great works guys I've incorporated you guys to our blogroll.

My homepage - bad breath medical tertm (Alena)

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to

and you are just too fantastic. I really like

what you've acquired here, certainly like whhat you're

saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still cwre for to keep it wise.

I can't wait to read much more from you. This is really a wonderful website.

Here is my homepage ... cellumatrix body sculpting Cream

walmart (http://www.llongg.cn)

This post is worth everyone's attention. How can I find out more?

Feel free to surf to my web-site; reviews of manifestation miraclke (http://home.changchi.win)

I think everything publlished was actually very logical.

However, think about this, suppose you were to write a killer post title?

I ain't saying your content isn't solid., but suppose you added a

post title that grabbed folk's attention? I mean Pridaj svoj názor |

Krkavec is kinda boring. You should look at Yahoo's front page and

watch how they create news titles to grab people to open the links.

You might add a related video or a picture or two to grab people excited about what you've written. Just my opinion, it could bring your blkog a litte bit more interesting.

Feel free to visit my blog - updown signals reviews 2015

I got what you mean,bookmarked, very nixe website.

Also visit my web-site :: do automated forex trading systems

work - Kenton -

I just like the helpful info you supply for your articles.

I will bookmark your weblog and take a look at again here

frequently. I'm slightly sure I'll be told many new stuff proper right here!

Best of luck for the following!

Feel free to surf to my page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hurrah! Finally I got a blog from where I can actually obtain useful

facts concerning my study and knowledge.

my blog post ... http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I will immediately grasp your rss as I can't find your

email subscription hyperlink or newsletter service.

Do you have any? Please allow me recognise in order that I may subscribe.

Thanks.

Here is my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/zaledwie-dziesi-minut-utrzyma-si-spodziewa.-wiateka-pogasy-jake-mogo

Excellent site. A lot of useful info here. I'm sending it to several buddies ans also sharing in delicious.

And obviously, thanks to your effort!

Also visit my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how

regarding unexpected feelings.

Feel freee to visit my web page :: vitola 200 steuerung fehlercode 61

Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is ann extremely neatly written article.

I wjll be sure too bookmark it and come back

to read more of yojr helpful information. Thanks for the post.

I'll certainly comeback.

Look into my site - teeth whitening kit uk

Merely wanba remark on few general things, The website design iss

perfect, the subject material is real suprrb

:D.

My web site :: does cellumatrix really work

I will immediately snatch your rss feed as I can't find your

email subscription hyperlink or e-newsletter service.

Do you have any? Please let me recognise in order that I may

subscribe. Thanks.

Also visit my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Appreciating the persistence you put into your blog and in depth information you

offer. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Great read!

I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.

Here is my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account

it. Look advanced to far added agreeable from you!

By the way, how could we communicate?

My blog post :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this web site is actually pleasant.

Also visit my web page :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

I'm truly enjoying the design and layout of your website.

It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable

for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer

to create your theme? Exceptional work!

Here is my web blog ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Stránky