Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

whoah this weblog is fantastic i like studying your posts.

Keep up the good work! You know, many people are hunting around for this info,

you could aid them greatly.

Also visit my page: http://ladnalaska.zgora.pl/post/wygodne-ycie-oczekujc-niby-lada-chwila-rozpocz-natychmiast-swe-skargi-wycigajc-chude

Hey this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to

manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have

no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!

Also visit my website ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pbwxjovuijwaokq

It's nearly impossible to find experienced people for this topic, but you

sound like you know what you're talking about! Thanks

Also visit my web page - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/itam-wpad-na-dziedziniec-domu-za-mn.-odwrciem-si-do-niego

This is very interesting, You're a very skilled

blogger. I have joined your rss feed and

look forward to seeking more of your great post. Also, I

have shared your website in my social networks!

my web page :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/dodaem-i-pragn-by-szed-za-odczu-alw-trwogi-ostrzee-ktrych-moda

Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your submit is simply

excellent and that i could think you are an expert in this subject.

Well along with your permission let me to grab your RSS feed to

stay updated with forthcoming post. Thank you one million and please keep up the enjoyable work.

My site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vvofvyyvniupryd

I am really inspired together with your writing talents as well as with the layout

on your weblog. Is this a paid theme or did you customize

it yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it is uncommon to look a nice weblog like this one nowadays..

my web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fpeabrokckaltlb

I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep

up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one nowadays.

Also visit my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/thusyuipofztwqu

sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview

I for all time emailed this weblog post page to all my associates, since if like to read it after that my

contacts will too.

Here is my web-site http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/przygnbiajce-uczucie-bezradnoci-e-nie-mg-wyda-gosu

I don't know whether it's just me or if everyone else encountering issues with your site.

It seems like some of the text within your content are

running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if

this is happening to them as well? This could be a issue with my browser because I've had this happen previously.

Thanks

My homepage - http://ladnalaska.zgora.pl/post/jakby-oboczek-dymu.-doznaem-okropnego-niego.-zanim-zrozumiaem-o-co-mu-chodzi-o

Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

my web page :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/i-bardziej-jak-gdyby-spada-na-wraz-z-kilkoma-wczgami.-na-pierwsze

After looking over a handful of the articles on your web site, I really like your way of blogging.

I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the

near future. Please check out my website too and tell me what you think.

my site ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/cynicznie-to-patrzc-smutnie-to-klnc-egstrma-w-niemoliwy-sposb.-byli-oni-wsplnikami-ju

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after reading through some

of the post I realized it's new to me. Anyhow,

I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often!

Here is my website :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/plany-nazwali-mnie-maniakiem.-idioci-ycie-z-ostatniego-bysku-jego

Hi everybody, here every one is sharing these kinds of experience, so it's fastidious to read this

web site, and I used to pay a visit this weblog everyday.

My web page http://ladnalaska.zgora.pl/post/spojrza-na-mnie.-jeszcze-tak-przebdzie-trzydzieci-prostot-jak-gdyby-mwi-janko.-usyszaem

I am extremely impressed with your writing skills as well as with the

layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog

like this one these days.

my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hkcrfntpacgrclw

This site was... how do you say it? Relevant!! Finally

I have found something that helped me. Thank you!

Feel free to visit my webpage ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-dba-o-to-kto-go-podejrzewa-nie

Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.

I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just don't know about.

You managed to hit the nail upon the top and defined

out the whole thing without having side effect , people can take a signal.

Will probably be back to get more. Thanks

My blog post - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/swym-fotelu-trzymajc-na-kolanach-par-przodu-pochylajc-si-ku-mnie

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful,

let alone the content!

my webpage - http://ladnalaska.zgora.pl/post/z-caym-mym-majtkiem.-tak.-na-los-szczcia-do-tej-pory-nie-przestaem

I like what you guys tend to be up too. Such clever work and

coverage! Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to my own blogroll.

Also visit my page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/smleluhwckaqacn

Hi there to every body, it's my first go to

see of this web site; this weblog carries amazing and truly excellent information in favor oof

readers.

my web-site; diş randevu

I am extremely inspired along with your writing abilities as well as with the structure to your weblog.

Is this a paid topic or did you customize it your self?

Anyway stay up the nice high quality writing, it's uncommon to see

a great blog like this one today..

Stop by my homepage - http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/pomylawszy-e-i-tak-z-huraganie-a-wybuchy-jego-sprawiay-wraenie

Элитные игорные учреждения в вашей стране демонстрируют, то что игровые автоматы - 1 из первоклассных и больше всего обычных способов заработать деньги. Особенности, касающиеся онлайн-ставок, бонусов и акций, программ лояльности для активных игроков способов пополнения вашего депозита в глубине вывода выигрышей. Видеоигры в интернет-казино с каждым днем ??оказываются все более неотразимыми. Для того чтоб получит все бонусы для игры Внутри рейтингов вы можете узнать о правилах бонусов и актуальных акциях казино, именно тут каждый в силах легко прибегнуть идеями, предложенными. По правде говоря, в этом рейтинге онлайн-игорных клубов за пределами Украины все время было много позитивных моментов в отношении бонусов. Популярное агентство по ставкам предлагает излюбленные игровые автоматы а дает бонусы любому.

https://www.goroskop.ru/forum/viewtopic/p313848/#313848

You really make it seem really easy along with your presentation but I in finding this matter to be actually something

that I believe I'd by no means understand. It sort of feels too

complex and extremely large for me. I am looking ahead on your subsequent post, I'll try to get the grasp of it!

Feel free to surf to my web blog: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/gbi-wirowany-dziedziniec-na-froncie-a-szklany-dach-w-swym-onie-nie-wemie-mi-pan-za-ze

cialis no prescription overnight shipping cialis professional ingredients viagra cialis trail pack

speedy cash installment loan requirements cash advance apopka payday loans stories

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql

interview questions

sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql

interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that

"perfect balance" between superb usability and appearance.

I must say that you've done a superb job with this.

Additionally, the blog loads very fast for me on Firefox.

Excellent Blog!

Here is my web page :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/odegra-tak-smutn-rol-nie-mwi-kcie-odzi.-pochyli-si-nad-stoem-wycigajc

Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit

and sources back to your blog? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would

truly benefit from a lot of the information you provide here.

Please let me know if this alright with you.

Many thanks!

my site - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/ale-chociaby-to-byy-rzeczy-wstrtne-zdaje-mi-wspaniao-ktra-wyrzucia-z-jego-ycia-wszelkie

These are actually fantastic ideas in regarding blogging.

You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

Feel free to surf to my web blog - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/odegra-tak-smutn-rol-nie-mwi-kcie-odzi.-pochyli-si-nad-stoem-wycigajc

Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send

you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward to seeing it improve

over time.

Feel free to surf to my web-site :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/przestrze-dzielc-nas-od-ciemnej-wytrzymay-jest-duch-ludzki-koaczcy

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and

i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it,

any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving

me insane so any support is very much appreciated.

Feel free to visit my web site; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/te-wyrazy.-miaem-zudzenie-e-nareszcie-schwyciem

This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my

own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and

more than that, how you presented it. Too cool!

Here is my web site: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/cieni.-domagali-si-faktw.-faktw-domagali-rybackiej-ktry-w-charakterze-pilota-znalaz

sildenafil 50 mg generic http://vigedon.com/ viagra mexico price

what is tinder , browse tinder for free
tinder login

Keep this going please, great job!

Also visit my webpage ... Adultfridndfinder

"I'm excited to find this great site. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you book-marked to see new information on your web site."
נערות ליווי בחיפה
552342346

Hurrah, that's what I was exploring for, what a stuff!

present here at this webpage, thanks admin of this web page.

Visit my homepage - dexiderol drug

Hi tһere would you mind lettingg me know which webhost you're using?

Ι've loaded yоur blokg in 3 comppletely different web browserѕ andd I must say

this blog loads a lot quiϲker thеn most. Cann you suggest a gooԁ internet

hosting proᴠider at ɑ fair price? Kudos, I appreciate it!

Look into my webpage: infonya disini

Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of people that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Thank you

My site: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/si-e-ratuje-ludzi-z-toncych-sam-byem-spragniony.-opar-si-na

I used to be recommended this website by means of my cousin. I'm now not certain whether

this publish is written through him as no one else realize such exact about my

trouble. You are amazing! Thank you!

Also visit my web site http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/go-krokiem-bohaterskim-unosiy-z-sob-jego-przy-zapadajcej-ciemnoci-wida-byo

Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard

work due to no back up. Do you have any methods to protect

against hackers?

Feel free to visit my webpage; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/popieszy-si-o-dwie-godziny-ogldajca-si-wokoo-z-wyrazem-ogupienia

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

I’m not that much оf a intеrnet геɑder to be honest

but your blogs reaⅼly nice, keep it up! Ӏ'll ɡo ahead and bookmark your website to come back lɑter on. All tthe beѕt

Visit my web Ƅlog: idn poker

Hello there, I found your blog via Google while looking

for a related matter, your web site got here up, it appears to be like great.

I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, simply became aware of your blog thru Google,

and located that it's really informative. I am going to be careful

for brussels. I will be grateful when you continue this in future.

A lot of folks will likely be benefited from your writing.

Cheers!

Stop by my web page http://jemytam.opole.pl/post/e-nigdy-nie-czu-si-tak-okruchami-chleba-zatrzasn-drzwi-za-sob-doskonale-powiedziane

My spouse and I stumbled over here from a different website and

thought I should check things out. I like what I see so i am just following you.

Look forward to going over your web page for a second time.

my blog ... 구미출장안마

sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview sql interview

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

Carry on the excellent work!

Also visit my web page :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/gorca-yjca-iskierka-wiadczca-o-ludzkich-uczuciach-o

I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article.

But should remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really great : D.

Good job, cheers

Also visit my page :: http://jemytam.opole.pl/post/i-zmczony-jak-gdyby-jego-gos-zwrcony-plecami-do-wiata-mej

Stránky