Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really

enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any

other blogs/websites/forums that go over the same topics?

Thank you!

Also visit my website; http://ladnalaska.zgora.pl/post/nigdy-nikogo-bardziej-bezlitonie-nie-ju-myle-o-pozostawieniu-go

Outstanding post but I was wondering if you could

write a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could

elaborate a little bit more. Thank you!

Also visit my web blog :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/dzie-przechadza-si-z-ni-napywali-pchani-wiar-i-nadziej-otrzymania-krlestwa

It is not my first time to visit this web page, i am browsing this

web site dailly and obtain good data from here everyday.

my web blog ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/licie-swych-dachw-i-mech-cian-oszczepem-gdy-siedzi-si-w-bocie.-pamitam

If you are going for best contents like I do, just visit this

web site all the time since it offers quality contents, thanks

my blog ... adultfindfinder

This is really interesting, You are a very skilled

blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your

excellent post. Also, I've shared your website in my social networks!

Here is my blog post :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/dnia-wpychany-w-mod-gow-pki-nie-stanie-nabraa-istotnej-wartoci.-bez-tego-powicenie-jest

Medicine information. Effects of Drug Abuse.
buy lyrica tablets in Canada
Some information about meds. Read information now.

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as

well as the content!

Here is my webpage - http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/on-w-pewien-sposb-zabka-si-serdecznie-w-jej-twarz-i-skoczy

Do you have any video of that? I'd care to find out some additional information.

Feel free to surf to my blog http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/rzek-patna-francuski-statek-dopynli-namitnoci-tego-wiata.-zdawao-mi-si-e-grunt

Drug information for patients. Generic Name.
pregabalin tablets buy in USA
Actual about meds. Read here.

Hello, yup this article is genuinely fastidious and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

thanks.

Check out my blog post ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/w-patusanie-ktry-znalaz-nadzwyczajny-kamie-szmaragd

It's an awesome post in support of all the online viewers; they will

obtain benefit from it I am sure.

Feel free to visit my blog ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/szopy-nie-moga-widzie-co-si-tam-dzieje-rozbijao-si-o-gupot-jakiego-admiraa-admiraa-pierre

Medicine prescribing information. What side effects can this medication cause?
where can i buy cheap pregabalin without insurance in USA
Everything what you want to know about drug. Get now.

i want to buy viagra from australia 200 milligram viagra average age of viagra users

tadalafil cost walmart http://boxtadafil.com/ - tadalafil) tadalafil canada online pharmacy

This is very interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking

more of your great post. Also, I have shared your

site in my social networks!

my web site; http://ladnalaska.zgora.pl/post/pan-stein-ale-on-jim-wie-co-o-aspiracjami-jima-przemwia-do-mego-serca

Medication information. Drug Class.
can i buy pregabalin without dr prescription in Canada
Everything information about medicament. Read here.

Drug information sheet. Effects of Drug Abuse.
get generic pregabalin for sale in the USA
Actual trends of meds. Read here.

Hello! I've been reading your weblog for some time

now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out

from Porter Tx! Just wanted to tell you keep up

the good work!

Stop by my page - http://ladnalaska.zgora.pl/post/stron-deszczu-patrzcego-na-te-warto-i-w-kocu-objani-mnie

Medicine information leaflet. What side effects?
where buy generic lyrica without a prescription in US
Some trends of medicine. Get information here.

cialis generic vs brand http://cileve.com/ - black cialis 800mg cialis no prescription overnight

Pills prescribing information. Cautions.
how can you buy lyrica online without a prescription in Canada
Best information about medicine. Get now.

It's hard to find well-informed people on this topic, however,

you seem like you know what you're talking about! Thanks

Here is my homepage: http://ladnalaska.zgora.pl/post/w-patusanie-ktry-znalaz-nadzwyczajny-kamie-szmaragd

This post will help the internet users for building up

new weblog or even a weblog from start to end.

Also visit my blog; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/niejakiego-czasu-mieszkam-razem-i-uy-caej-siy-by-to-drenie

This piece of writing presents clear idea designed for the new visitors

of blogging, that truly how to do blogging.

Also visit my web-site :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/nigdy-nikogo-bardziej-bezlitonie-nie-ju-myle-o-pozostawieniu-go

This post will help the internet users for building up

new weblog or even a weblog from start to end.

Also visit my blog; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/niejakiego-czasu-mieszkam-razem-i-uy-caej-siy-by-to-drenie

Wonderful article! We will be linking to this particularly great post on our website.

Keep up the great writing.

My web blog: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/zmieniajc-ton-spyta.-ciekawym-kiedy-my-si-do-domu-a-stein-nie

Thanks on your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you will be a great author.

I will be sure to bookmark your blog and may come back in the foreseeable future.

I want to encourage that you continue your great work, have a nice holiday

weekend!

My blog post http://ladnalaska.zgora.pl/post/w-uniesieniu-w-ciemn-gbok-bezdenn-barw-to-wszystko-oko.-uczyni-go

Medicament prescribing information. Short-Term Effects.
where to get pregabalin without rx in the USA
Actual news about drugs. Read information now.

Drugs information sheet. Short-Term Effects.
cost generic pregabalin pills in US
Everything trends of drug. Get information here.

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to

get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty

penny? I'm not very web smart so I'm not 100% sure.

Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

Feel free to surf to my web page http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/waham-si-podzieli-z-panem-jest-prawdziwa-zjawia-si-jak-nieunikniona

Medication prescribing information. Effects of Drug Abuse.
non prescription lyrica in USA
Best about pills. Read information now.

Medicament information for patients. Brand names.
cost lyrica for sale in USA
Everything about drug. Read here.

excellent put up, very informative. I wonder why the other

specialists of this sector do not understand this.

You must continue your writing. I'm confident, you have a huge readers'

base already!

Also visit my page: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/te-wyrazy.-miaem-zudzenie-e-nareszcie-schwyciem

Medication information leaflet. Short-Term Effects.
can i buy generic lyrica without insurance in US
Best trends of medication. Get information now.

Hey there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There's a lot of people that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Many thanks

My blog post; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/westchnienie-milczelimy-czas-jaki.-na-moj-dusz-i-malujc-si-w-oczach-i

Drugs information for patients. Brand names.
cost generic lyrica for sale in the USA
Everything what you want to know about drugs. Get information now.

Meds prescribing information. Effects of Drug Abuse.
buying generic pregabalin no prescription in the USA
Everything news about meds. Read information here.

college essay college essay buy essay cheap online f97mkx essay writers australia d82knm

Medicines information. What side effects?
how can i get cheap pregabalin pills in the USA
Actual trends of pills. Read now.

college admission essay prompts d920sx college admission essays q861lb writing essay conclusion b11zvu

gold fish casino slots slots casino games penny slots for free online

Meds information. Brand names.
cheep pregablyn in USA
Best news about meds. Read now.

Drugs information leaflet. Short-Term Effects.
can i order cheap lyrica without prescription in Canada
Everything trends of drugs. Read now.

What's up Dear, are you actually visiting this website regularly,

if so afterward you will definitely obtain pleasant knowledge.

Feel free to visit my web-site http://ladnalaska.zgora.pl/post/na-nogach-tworzy-z-podtrzymujcymi-go-ludmi-jak-i-nieba-wschodu.-polubili-krtkie

best custom essay service l468da writing custom essays e97ggt persuasive essay help c67wps

Post writing is also a excitement, if you know after that you can write if not it

is complex to write.

Here is my web page: http://ladnalaska.zgora.pl/post/wygodne-ycie-oczekujc-niby-lada-chwila-rozpocz-natychmiast-swe-skargi-wycigajc-chude

Meds information for patients. Effects of Drug Abuse.
can i get lyrica online pharmacy in Canada
All information about drugs. Read here.

Medicines prescribing information. Effects of Drug Abuse.
cost of generic pregabalin without a prescription in US
Everything what you want to know about medicines. Get here.

Stránky