Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

http://swissies.pl http://wiecznauroda.pl http://meblebukowe.info http://unspoken.pl http://studiopieknanr5.pl http://veryfine.pl http://magicflvacation.com http://veryfine.pl http://yaymicro.pl http://tomaszkubis.pl http://inveno.com.pl http://livingspacestudio.pl http://wnetrzadesign.com.pl http://tanie-meble.com.pl http://m34.pl Installs, keeps, as well as sustains software and hardware for Worldwide

Command as well as Control System (GCCS), GCCS-Top Secret (GCCS-T), Global Management Center (GMC), National Command and

also Control System (NCCS), Nuclear Preparation and also Implementation System (NPES), Communications Support Processor (CSP), as well as Protection Details

Systems Company (DISA) Network systems at Website R.

My web blog :: razemwiecej.pl

http://digital-system.pl http://kolorowe-kuchnie.pl http://bedstock.co.uk http://surreyweddingvideo.co.uk http://webcrx.pl http://okna.edu.pl http://szalonypodroznik.pl http://powloki.com.pl http://fine-scale.org http://polishcourse.pl http://auroratennis.org http://e-szczawnica.com http://huddled.com.pl http://abuya.pl http://exceleratecrm.co.uk Locations of interest consist of subjects such as

social media sites, information security, search engines, info access,

digital libraries, information behavior, intellectual

property as well as copyright, info sector, electronic repositories and also details policy and governance.

Here is my homepage mamy-publikacje.pl

http://rattanmeble.com.pl http://jakategocena.pl http://chuck.com.pl http://source-reklama.pl http://stonepolska.pl http://infozrodlo.com.pl http://galoo.pl http://034548.org http://medicalcom.pl http://4-bet.com.pl http://lekkie-pioro.pl http://taravat-bahar.com http://xannshop.com http://fine-scale.org http://esencjapiekna.com.pl Less compared to two

weeks later on May 27th, Chandler again underwent surgery for

interior hemorrhaging and also once again, the medical facility would not launch any kind of details to the public.

Feel free to visit my blog post ... stylowysalon.com

http://beatssoundscape.com http://texturekick.com.pl http://telesystem.com.pl http://swiatpoznaj.com.pl http://burofluo.com http://pssz.pl http://malgo.com.pl http://goldenebro.pl http://telesystem.com.pl http://kolorowe-kuchnie.pl http://e-gardenmeble.pl http://bankujec.pl http://robobat-polska.pl http://xnova-24.pl http://taravat-bahar.com The colored light shown from a

flower is as well weak to do much photosynthetic work

however the visual system of the bee detects it and also the 's nerves

makes use of the info to direct the bee to the flower, where the

usually locates nectar or plant pollen, which are causal inputs, serving

a nutritional feature.

Feel free to surf to my blog post :: chuck.com.pl

http://robobat-polska.pl http://planetaski.pl http://burofluo.com http://dowiedz-sie.com.pl http://galoo.pl http://gethotels.pl http://globecarp.pl http://toqot.pl http://srps-guards.co.uk http://teldomains.pl http://mebleinfor.pl http://nopix.pl http://kult-tv.co.uk http://buzzhouse.pl http://tpzlun.pl There are lots of

factors behind these differences in incomes, such as the variety of hours worked and also the loved one earnings of line of works with greater focus of females, but that details is not readily available from this information source.

my webpage: http://viptravel.com.pl/

http://siteopia.pl http://e-szczawnica.com http://adaptacjawnetrz.pl http://schuh-wetsch.org http://inveno.com.pl http://codilab.pl http://fine-scale.org http://za10froszy.pl http://surreyweddingvideo.co.uk http://dinusiek.pl http://gethotels.pl http://filaria.org http://beatssoundscape.com http://lamari.pl http://gethotels.pl This year's International State of Info

Security ® Survey searchings for check out exactly how companies around the world are proactively working out the significantly vibrant cybersecurity as well as

personal privacy landscape.

Also visit my website: enamoralarte.com

http://aavamobile.pl http://e-szczawnica.org http://e-halina.pl http://luxuryartcinema.pl http://luxuryartcinema.pl http://razemwiecej.pl http://3dwnetrza.pl http://gazetastonoga.pl http://3dwnetrza.pl http://ogwnetrza.pl http://toqot.pl http://dylanferrandis.com http://stolpo.pl http://galoo.pl http://castle-cgi.com RPSI puts on information in which you, as

the public field body, hold the intellectual property legal rights yet does not

usually relate to info that is exempt from disclosure under the Act or under the

Environmental Details Rules.

Here is my web page: szalonypodroznik.pl

http://robimytolepiej.pl http://za10froszy.pl http://warnstam.org http://my-place.pl http://hellheaven.pl http://w-sumie.com.pl http://harwich-ahoy.co.uk http://w-sumie.com.pl http://wnetrzadesign.com.pl http://auroratennis.org http://w-sumie.com.pl http://castle-cgi.com http://fine-scale.org http://gazetastonoga.pl http://exceleratecrm.co.uk The

topical scope of CCIS extends the whole range of

informatics ranging from fundamental subjects in the theory of computing to information and

also communications science as well as technology and a broad selection of interdisciplinary

application fields.

My web site - http://tpzlun.pl

lace front wigs

As for the aspiring fake father and husband to be,

the jury is still out. It appears that the ad

has been taken down. I not quite sure whether or not this guy was able to find his fake

family. There is ONE nod to Yamata no Orochi and its in one fight.

Its the Eight Branches technique and it being killed by

Susanoo. Thats it.

lace front wigs I definitely an introvert and I think I must have spent my socializing supply on the 3

hour long Easter/Baptism/Confirmation mass Saturday being crammed into

a pew like a sardine, it almost like I need to recharge. Guess it really not a

mystery why I don have a lot friends / don currently date, lol.I did have a

lovely evening spending quality time with my dog giving her

a much needed bath and taking naps. But then I also started getting mad

at all of the stupid doors in our rent house that will not stay closed.

lace front wigs

wigs I was like dude I not into you, I don like it

when you do that, drop it already. "Oh yeah, I kinda guessed that".

Uhhh then why did you continue to make me uncomfortable, asshole?.

The child should be educated on the difference between 'needs' and 'wants'.

Programs should be watched with a DVR. In this way, offensive advertisements can be skipped.

wigs

U Tip Extensions So first thing is for you to take on small things very, very slowly.

Snail paced almost. You don want to change who you are suddenly.

Excuse me, but every 17 year old that has had sex suddenly has no self respect?

Um, no. Sometimes it is hormones. Sometimes the truly are in love.

U Tip Extensions

lace front wigs In 1920, Red Wing expand its line due to the markets demand for a broader line of

pottery. The first new item put into production at that time was a

line of flower pots. Which was followed in later years by an assortment of art ware,

cookie jars, jugs, trays, candle holders, vases, and pitchers.

lace front wigs

hair extensions But, as I have said, Tom had no enterprise in his composition. His

idea of investment was the stocking; he bribed his brother not to keep the offer open. Encouraged

by the practical outcome of Bert's negotiations with

his brother, and by the fact that half the hiring stock was out from Saturday

to Monday, they decided to ignore the residuum of hiring trade on Sunday and devote that day to

much needed relaxation and refreshment to have, in fact, an unstinted good time, a beano on Whit Sunday and return invigorated

to grapple with their difficulties and the Bank Holiday repairs on the Monday.

hair extensions

360 lace wigs Finding her safe, he remained with her for three years, witnessing the chaos that followed in the

wake of the war. Finally, she suggested that her son return to his sister

in the United States.. Edit: I have no problem with faux queens, it just that they need

to push the artform and not just do pretty girl/ drag.

The elements of drag, once removed from the art of male to female illusion lose their original nuances and significance.

If might be fun to create the look, and women may feel a strong connection to the

aesthetic, but bio queens don make the same sacrifices,

or go through the same struggles as Drag Queens..

360 lace wigs

Lace Wigs I also made my own baby food while also giving finger foods pretty early (by 7 months DS

was eating a fair amount of finger foods) and it

worked out great for us. I also was able to make combinations of fruit/veggies to

mix with plain yogurt that you can buy in the grocery store.

My son fav was blueberry peach puree mixed with yogurt.

Lace Wigs

tape in extensions How, you ask? If you just listen to some

popular musicians, you can see they aren't that good.

The lyrics to most of their songs are simple, repetitive, and boring to

listen to. But then how are these musicians so successful?

There's only one answer: They must sell their

souls to the devil, Lucifer.. tape in extensions

clip in extensions "Fanged wyvern" bothers me.

They not fucking wyverns lol. A wyvern has 2 legs, 2 wings.

The points are then stimulated by twirling, by heat or by use of a weak electrical current.

Acupuncture has been practiced in China for over 4,000 years.

It was practiced by the Chinese immigrant doctors who first came to the United

States.. clip in extensions

cheap wigs human hair The status of the House of Lords returned to the forefront of debate after the election of a Liberal Government in 1906.

In 1909, the Chancellor of the Exchequer, David Lloyd George, introduced into the House of Commons the "People's Budget", which proposed

a land tax targeting wealthy landowners. The popular measure, however, was

defeated in the heavily Conservative House of Lords..

cheap wigs human hair

cheap wigs human hair Our one year old didn't wear shoes.

We used black socks for one outing and red for another.

They both looked cute!Step 7: Vader's Mouth Piece. In 1889, Hopper became

founding president of the Actors' Amateur Athletic Association of America.

Back in 1886, besides organizing a regular ball team among actors, he played in a

benefit game for a demented playwright. The following year, he helped

organize an actor's benefit for a sick young actress. cheap wigs human hair

clip in extensions As said, newer stud finders can often give a rough idea of where electric lines are inside the walls.

Also in MOST cases the electric should be at right angles.

So if you have a row of boxes the line is running from box to box.

Think of it this way, are you attracted to woman? If your answer is no,

then its because your body is not wired to be. Sexuality

is a natural process, and you cannot change it.

Its fixed! I could want to make a transition to

being straight, but I cannot be chemically or biologically attracted to woman, that is natures

decision, not mine, and it would be by psychological choice, nothing more.

clip in extensions

wigs for women The club isn going to pay you what you worth.

Considering the amount of effort that goes into a performance, $30

is kind of a slap in the face, but unfortunately that pretty common. It makes me

mad because the club is making money off of the queens.

wigs for women

tape in extensions If you have any questions or concerns about this removal feel free to message the

moderators.Hey aghas12! Thank you for your submission, unfortunately

it has been removed from /r/rupaulsdragrace because:We

want you to share your opinions, but this post was removed because so we can encourage quality discussions without every

single person on the subreddit sharing their similar/varying opinions on the show in separate threads.

This also allows us to contain spoilers as

well as keep the subreddit organized and useable for casual and very active subscribers.We want you to share your opinions,

but this post was removed because so we can encourage quality discussions without every

single person on the subreddit sharing their similar/varying opinions on the show

in separate threads. This also allows us to contain spoilers as well as keep the subreddit

organized and useable for casual and very active subscribers.For more

on our rules, please check out our detailed rules wiki.

tape in extensions

U Tip Extensions We've all been there. We try our best, but it doesn't seem to be enough.

It might be in school, in a relationship, or a career goal.

Completely".[16]In later years, the Shirelles declined in popularity due in part to pressure from the British Invasion[5] and the heavy competition from other girl groups, including the Chiffons, the Supremes, the Ronettes, Martha the Vandellas, and the Crystals.[14] During this period, Warwick often replaced Coley due to the latter's family commitments. were still bound to Scepter and thus unable to record for another company until the end of their contract[8] in 1966.[15] Their last single to chart was 1967's "Last Minute Miracle",[5] which peaked at 99.[17]After the commercial failure of their most recent releases, Coley left the group in 1968 to attend to her family. The remaining three Shirelles recorded songs for several labels, including Bell Records, RCA, and United Artists until 1971 U Tip Extensions.

http://meblenaogrod.com.pl http://lubsacro.pl http://kult-tv.co.uk http://nowoczesne-kuchnie.pl http://tylko-kuchnie.pl http://wiecznauroda.pl http://ndsworlds.com http://pandeo.pl http://monsterfunk.com http://sigmasystem.pl http://robobat-polska.pl http://esmeble.pl http://e-gardenmeble.pl http://meblelobos.pl http://o-kultury.pl Info

does not cease to exist, it could only get rushed beyond

any possibility of access (within Details Theory, see lossy compression; in Physics, the great void information mystery obtains fixed with

the help of the holographic principle ).

Also visit my homepage srps-guards.co.uk

Stránky