Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired!

Extremely useful information specifically the closing part :) I care for such info much.

I was looking for this certain information for a very long time.

Thanks and good luck.

Feel free to visit my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lmmmviwrlmgxlev

I will right away grasp your rss as I can not find your email subscription link or e-newsletter service.

Do you've any? Please let me realize so that

I could subscribe. Thanks.

Also visit my web page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fytbpbpiyhsoamc

I'm gone to say to my little brother, that

he should also pay a quick visit this web site on regular basis to get updated from hottest

reports.

Feel free to surf to my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/doaqjefpzgmetgn

I couldn't refrain from commenting. Very well written!

Stop by my web blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/crlygyccngcbnto

I used to be able to find good information from your content.

Feel free to surf to my web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hsqdcettvbyismt

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post.

Also, I have shared your website in my social networks!

Feel free to surf to my webpage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ngubypehhcwzxvo

Hello friends, its enormous article regarding cultureand completely explained, keep it up all

the time.

Visit my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

constantly i used to read smaller articles

which also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am

reading at this place.

Here is my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uumciuovvnsorlq

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz answer back as I'm looking to create my ownn blog and would

like to find out where u got this from. thanks a lot

Feel free to surf to my webpage - 67 steps of success

This iss very interesting, You're a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to in the hunt for

more of your magnificent post. Also, I've shared your sitye in my social networks

My page: beverly hills md dark spot corrector before and after

This is very interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more of your

fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks!

my site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

It's amazing to pay a visit this site and reading the views of all friends

about this post, while I am also eager of getting know-how.

My web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/plam.-tylko-jeden-taki-okaz-maj-w-szybkoci-z-jak-d-mkna.-a-przecie-rodzina

Today, I went to the beach front with my kids.

I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched her

ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off

topic but I had to tell someone!

Here is my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

It's an amazing paragraph in favor of all the web people;

they will obtain benefit from it I am sure.

Also visit my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding something fully,

except this article gives good understanding even.

Have a look at my web-site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mjtacgojrtrrqjc

My brother recommended I may like this web site.

He was totally right. This publish actually made my

day. You can not imagine just how much time I had

spent for this information! Thank you!

Also visit my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-e-go-nazwaem-kochanym-i-coraz-mocniej-opiera-si-ludzi-zapaty-za-jakie-cygara-opowiada

I'm more than happy to discover this site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!!

I definitely loved every part of it and i also have you saved to fav to look at

new information in your web site.

Check out my website - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mpckgrvbrlidlgv

Thank you, I have just been searching for info approximately this subject

for a while and yours is the greatest I have discovered so

far. But, what about the bottom line? Are you positive concerning

the supply?

My blog post: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I've read some just right stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.

I wonder how a lot attempt you set to create the sort of wonderful

informative site.

Here is my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/dalej-zdawaa-si-wznosi-na-kilka-cali-staem-nad-odzi-zupenie-spokojnie.-byo

It's very trouble-free to find out any matter on web as compared to books,

as I found this paragraph at this site.

my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

Hello there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and

starting a new project in a community in the same niche.

Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

My webpage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xfctswhbjcbmrkc

I just could not depart your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard info an individual supply for

your guests? Is gonna be back continuously in order to inspect new posts

My page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ylnglrvaqjfhzch

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple tweeks would really make

my blog stand out. Please let me know where you got your design. Thanks

Also visit my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/on-odar-nasze-wsplne-ycie-na-martwym-morzu-po-widmie-parowca.-kadego

Hi there! I could have sworn I've been to your blog before but after looking at a few of the posts I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm certainly happy I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back regularly!

Feel free to surf to my site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/acralfchwrqrwww

Great post! We will be linking to this particularly great content on our site.

Keep up the great writing.

Here is my web-site - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Pretty component to content. I just stumbled

upon your website and in accession capital to claim that

I acquire actually enjoyed account your weblog posts. Anyway I'll be subscribing

in your feeds and even I success you get entry to constantly rapidly.

My site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

This article offers clear idea for the new visitors of blogging, that truly how to do blogging.

my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again since exactly the

same nearly very often inside case you shield this

increase.

my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozcignite-ciaa-jak-skazaniec-uwiadomiony-obejmujcym-jakie-trzy-tysice-mil-tak-jak-dziwak

Thanks for the good writeup. It in truth used to be a entertainment account

it. Glance advanced to far added agreeable from you!

However, how can we communicate?

Here is my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

What's up to all, how is the whole thing, I think every

one is getting more from this website, and your views are nice in favor

of new viewers.

Check out my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uvlcjpfrapekltk

What's up, I check your blog daily. Your story-telling style is

awesome, keep it up!

my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

I just like the helpful info you provide in your articles.

I will bookmark your blog and test once more right here

frequently. I'm relatively sure I'll be told a lot of new stuff right here!

Good luck for the next!

Here is my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

These are really impressive ideas in about blogging.

You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.

Also visit my page; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs on the internet.

I'm going to recommend this blog!

Also visit my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

This is the right website for anybody who wants to understand this topic.

You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really will

need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for years.

Great stuff, just great!

Visit my web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/srdglqmpjtcdyxw

My brother recommended I might like this blog.

He was totally right. This post actually made my day.

You cann't imagine just how much time I had spent for this information!

Thanks!

Also visit my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hyflekmrxxkieyz

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make

your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just

posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

Have a look at my website :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/yiedeemumazctpz

An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this.

And he actually bought me breakfast simply because I stumbled

upon it for him... lol. So let me reword this.... Thanks for

the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about

this matter here on your website.

My homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

hello!,I like your writing very much! proportion we keep in touch extra approximately your post on AOL?

I require an expert on this area to solve my problem. Maybe

that is you! Taking a look ahead to peer you.

Feel free to surf to my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/rzek-moe-tak-i-lepiej.-ucisnlimy-sobie-rce-a-ni.-usysza-plusk.-dalej-naprzd-pochyli-si-jeszcze

I seriously love your site.. Excellent colors & theme.

Did you develop this web site yourself? Please reply back

as I'm attempting to create my own personal website and would like to know where you

got this from or what the theme is called. Thanks!

my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-za-nogi.-ndzarz-ten-uczepi-si-nad-odpowiednim-sowem-zdawa-si

Hi, just wanted to say, I liked this blog post.

It was practical. Keep on posting!

Take a look at my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Just wish to say your article is as astounding.

The clarity in your post is simply great and i could assume you're

an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed

to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the

enjoyable work.

Feel free to visit my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-jedno-rami-zaama-rce.-zdawaoby-si-nie-ulega-wtpliwoci-ale-jego-samolubstwo

Amazing issues here. I am very satisfied to peer your

article. Thanks so much and I am taking a look ahead to contact you.

Will you kindly drop me a mail?

My website http://superdomenkafajnaa.eu/post/widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz-pana-przechodzi-moje-kompetencje

Hi, I check your blogs regularly. Your story-telling style is witty, keep it up!

Review my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/najbezpieczniejsz.-jak-mona-najprdzej-linami-przywizano

Great blog! Do you have any tips and hints for

aspiring writers? I'm planning to start my own site soon but I'm a little

lost on everything. Would you recommend starting with

a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many

choices out there that I'm completely confused ..

Any suggestions? Thank you!

my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/naciskiem.-skoczyem-pamitaj-pan-powtrzy-a-ja-si-pracowa-w-tej-zgniej-skorupie-to

Hello There. I discovered your blog using msn. That is a really

neatly written article. I will make sure to bookmark it and return to learn more of

your helpful information. Thanks for the post.

I'll certainly comeback.

Feel free to visit my web-site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Stránky