Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's impressive that you are getting thoughts from this

piece of writing as well as from our dialogue made at this

time.

Also visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

What's up, all is going well here and ofcourse every one is sharing data,

that's truly excellent, keep up writing.

Feel free to surf to my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

you're actually a excellent webmaster. The website loading speed is amazing.

It kind of feels that you are doing any unique trick.

In addition, The contents are masterwork. you've done a fantastic task in this subject!

Look at my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Awesome issues here. I'm very glad to look your article.

Thank you a lot and I am looking forward to touch you.

Will you kindly drop me a mail?

My homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

I was pretty pleased to find this web site.

I want to to thank you for your time due to this wonderful

read!! I definitely really liked every part of it and I have you bookmarked

to see new things on your site.

Feel free to visit my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Why visitors still make use of to read news papers

when in this technological globe all is available on web?

Also visit my blog - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/sze-setnych-to-znaczy-trzydzieci-na-cyferblaciemodziecz-twarz-chmurn-od-opanowanego-z

I'll immediately snatch your rss as I can't in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service.

Do you have any? Kindly let me recognize so that

I may subscribe. Thanks.

Feel free to surf to my website: http://opasprawajasnafala.eu/post/i-zawoa-na-tamb-itama.-co-sycha-spyta.-duo-paczu

Wow, awesome blog layout! How long have you ever been blogging for?

you make blogging look easy. The whole look of your website is wonderful, let alone the content material!

Also visit my web site: http://jemytam.opole.pl/post/mierzonym-krokiem.-matka-dain-warisa-umiech-na-to-wspomnienie.-to-tak-wygldao

Hello all, here every one is sharing such experience, therefore it's nice to read this webpage,

and I used to pay a quick visit this web site daily.

Feel free to visit my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme. Did you create this

website yourself? Please reply back as I'm

attempting to create my very own website and would like

to know where you got this from or exactly what the theme is called.

Thank you!

My blog post: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/ale-czuem-e-pooenie-jego-staje-si-brown-napada-na-obz-z-tyu

I don't even know how I finished up here, but I believed this

post was once great. I do not realize who you are however certainly you are going to a well-known blogger if

you happen to aren't already. Cheers!

Here is my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

After looking into a handful of the articles on your site, I honestly

appreciate your way of writing a blog. I added it to my bookmark website list

and will be checking back in the near future. Take a look at my web site

too and tell me your opinion.

Also visit my website: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ich-wszystkich-co-miaem-robi-powd-mego-przyjazdu-e-stein

Hello to every body, it's my first pay a visit of this web site; this

website includes remarkable and actually good information designed for readers.

Feel free to visit my page; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/pu-mnie-pu-mnie-w-jakim-prawem-pan-wtpi-o-mao-co-nie

It's appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.

I have read this submit and if I may just I want to recommend you some interesting issues or tips.

Perhaps you could write subsequent articles relating to

this article. I wish to learn even more issues about it!

My site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Hi there to every , since I am genuinely eager of reading this web site's post to

be updated regularly. It consists of good stuff.

Here is my webpage: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/pyncych-okrtw-byszczay-w-dali-jak-gwiazdy-a-nie-naleeli-do-wiata-bohaterskich-przygd-cho

This article provides clear idea in favor of the new people of blogging, that actually how to do running a blog.

Here is my homepage ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/spotka.-dumny-by-z-tego-a-dzi-ten-wiat-drugi-dzieo-jego

I am sure this article has touched all the internet users, its really

really nice piece of writing on building up new webpage.

my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your page.

Im really impressed by it.

Hey there, You've done an incredible job. I'll definitely digg it and personally suggest to my friends.

I'm sure they'll be benefited from this website.

my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

I’m not that much of a internet reader to be honest but

your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website

to come back in the future. All the best

Stop by my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Hi all, here every one is sharing these know-how,

thus it's nice to read this weblog, and I used to pay a

quick visit this weblog every day.

Here is my web blog - http://jemytam.opole.pl/post/t-przestrze-przebyway.-d-mkna-szybko-gwiazdy-wraz-ze-spokojem-swych-promieni

I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout

on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see

a great blog like this one these days.

Also visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dalej-zdawaa-si-wznosi-na-kilka-cali-staem-nad-odzi-zupenie-spokojnie.-byo

Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard against

hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

Also visit my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this site,

and your views are good designed for new people.

Look into my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Hi there, yup this piece of writing is really good and I have learned lot

of things from it concerning blogging. thanks.

Here is my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

It's remarkable to pay a visit this web page and reading the views of all mates concerning this paragraph, while I am also eager of getting knowledge.

My website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

This post gives clear idea in support of the new visitors

of blogging, that in fact how to do running a

blog.

Stop by my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Hi! I just wanted to ask if you ever have any

problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up

losing several weeks of hard work due to no data

backup. Do you have any methods to prevent hackers?

Review my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

I simply could not depart your site before suggesting that I actually loved the standard

information a person supply on your visitors? Is gonna be again steadily to check up on new posts

Look into my blog: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/objawem-byo-pewnego-rodzaju-wahanie-si-na-te-domy-nie-ma-jednego-w-ktrym

I love your blog.. very nice colors & theme.

Did you create this website yourself or did you hire someone to

do it for you? Plz answer back as I'm looking

to construct my own blog and would like to know

where u got this from. thank you

Also visit my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

I all the time used to read piece of writing in news papers but

now as I am a user of net therefore from now I am using net

for articles, thanks to web.

Feel free to surf to my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

I am in fact grateful to the owner of this web page who has shared this enormous post at at this place.

Feel free to surf to my web-site :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/monotonnym-naglcym-gosem-powtarzaa-wsta-znale-odpowiedzi.-to-mnie-sprowadza-do

You ought to be a part of a contest for one of the greatest blogs online.

I most certainly will recommend this website!

Feel free to surf to my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've discovered It positively

helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help different customers like its helped me.

Good job.

Also visit my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!

Very helpful information specifically the remaining part :) I take

care of such info a lot. I was looking for this certain information for a very lengthy time.

Thanks and best of luck.

My web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

http://mamy-publikacje.pl http://dowiedz-sie.com.pl http://stolpo.pl http://fcbu.org http://fansubs.pl http://fcbu.org http://pisane-slowem.pl http://parasoldoogrodu.pl http://pokrowiecogrodowy.pl http://exceleratecrm.co.uk http://andrzejurbanowicz.pl http://tubebox.pl http://parasole-do-ogrodu.pl http://smarter-links.com http://assm2012.pl The

section 46 code of method covers great records monitoring technique as well as the responsibilities

of public authorities under the Public Records

Acts to keep their records in a bought and managed way, so that they

could conveniently retrieve information when it is required.

Also visit my web page http://urbantraffic.pl

Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this site,

and your views are pleasant for new visitors.

My site ... https://lnkd.in/dXz9MkH

Great blog here! Also your web site loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Here is my homepage - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

It's really a great and useful piece of info. I'm

satisfied that you just shared this useful information with

us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Also visit my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Spot on with this write-up, I truly believe this web site

needs a lot more attention. I'll probably be returning to read more, thanks for the info!

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Someone essentially lend a hand to make severely articles I'd state.

This is the very first time I frequented your website page and thus far?

I amazed with the analysis you made to make this particular submit incredible.

Fantastic activity!

Feel free to surf to my website ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/znalaza-ich-mier-gdyby-im-bya-przeznaczona.-biali-on-tam-pozostanie-jak-to

Hello, Neat post. There's an issue along with your website in internet

explorer, may test this? IE nonetheless is the market chief and a large component of folks will pass over your fantastic writing due to this problem.

Also visit my blog post :: http://opasprawajasnafala.eu/post/z-przybyych-odzi-oficerw-nie-wywoa-to-wszystko-na-modym-chopcu-ktry-sta

Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However

I am experiencing issues with your RSS. I don't know why I cannot subscribe to it.

Is there anyone else having the same RSS problems?

Anyone that knows the solution will you kindly respond?

Thanx!!

Feel free to visit my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

If some one desires to be updated with hottest technologies after that he must be pay a quick visit this website and be up to

date everyday.

my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Hello friends, how is the whole thing, and what you would like to say regarding this article, in my

view its really remarkable for me.

my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i

want enjoyment, for the reason that this this web page conations genuinely

nice funny stuff too.

Have a look at my page http://opasprawajasnafala.eu/post/niebezpieczestwo-gdy-si-go-nie-widzi-posiada-sawnym-koniem-wycigowym-a-teraz-by

Stránky