Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Generally I don't learn post on blogs, but I

would like to say that this write-up very forced me to take a look at

and do so! Your writing style has been surprised me.

Thanks, quite nice post.

Review my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where

I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm

having difficulty finding one? Thanks a lot!

Also visit my web page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back later.

All the best

Also visit my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide

credit and sources back to your site? My blog is in the very same area of interest as yours and my users would truly

benefit from some of the information you present here. Please let me

know if this ok with you. Many thanks!

my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

What's up, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing

information, that's really excellent, keep up writing.

Take a look at my web site https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

If you wish for to get a great deal from this paragraph

then you have to apply such strategies to your won website.

Here is my webpage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to

give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your posts.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

Thanks!

Also visit my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

This website definitely has all of the info I wanted about this subject and

didn't know who to ask.

Here is my blog: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

I'm not sure exactly why but this weblog is loading incredibly

slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.

Look at my blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well

written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.

I'll definitely return.

Here is my page :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

I've been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of house .

Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this information So i'm happy

to express that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed.

I such a lot for sure will make sure to do not omit this site and provides

it a look regularly.

Feel free to visit my blog post ... https://lnkd.in/dGRPTZP

Appreciating the commitment you put into your blog and detailed information you present.

It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same

outdated rehashed information. Excellent read! I've saved your site and I'm including

your RSS feeds to my Google account.

Also visit my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

Amazing issues here. I am very happy to see your

post. Thanks a lot and I am having a look forward to contact you.

Will you please drop me a e-mail?

Also visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Howdy would you mind sharing which blog platform you're working with?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm having

a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.

P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

Feel free to surf to my web page - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

May I simply just say what a comfort to find someone who

truly understands what they're talking about on the web. You certainly understand how

to bring a problem to light and make it important. More people have to look

at this and understand this side of your story. I was surprised you're not more popular because you certainly possess the gift.

Have a look at my web site :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

It's going to be finish of mine day, however before finish I am

reading this great post to improve my know-how.

Feel free to visit my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a

blog that's both educative and entertaining,

and without a doubt, you've hit the nail on the head.

The issue is something which too few folks are speaking intelligently about.

I am very happy that I stumbled across this in my search for something regarding this.

My site: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I am not certain where you're getting your info,

however great topic. I must spend a while finding

out more or working out more. Thanks for excellent information I used to be searching for this info for my mission.

Here is my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

I always spent my half an hour to read this weblog's content daily along with a mug of coffee.

Also visit my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Wow, that's what I was exploring for, what a stuff!

existing here at this website, thanks admin of this web site.

Feel free to visit my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Hi, I read your blog like every week. Your story-telling style is witty, keep it up!

Review my website; https://lnkd.in/dGRPTZP

Hi, I want to subscribe for this webpage to take

most up-to-date updates, thus where can i do it please assist.

Look into my homepage: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just extremely wonderful.

I actually like what you've acquired here, certainly like what you are stating and the

way in which you say it. You make it entertaining and you

still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you.

This is really a great website.

My blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/moga-to-zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-spiarni.-gdy-znalazem-si-na

May I just say what a relief to discover someone that truly

knows what they're talking about on the web. You certainly know how to bring a problem

to light and make it important. More people have to read

this and understand this side of the story. It's surprising

you aren't more popular since you surely possess the gift.

Have a look at my blog post - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.

I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to

start. Do you have any points or suggestions? Many thanks

My blog post http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Hi there it's me, I am also visiting this site daily, this web site is in fact

fastidious and the people are truly sharing nice thoughts.

Also visit my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

Thank you for the auspicious writeup. It actually used to be a enjoyment account it.

Glance advanced to far delivered agreeable from you!

By the way, how can we keep up a correspondence?

Feel free to visit my homepage ... https://lnkd.in/dAaC4Vp

Everything is very open with a clear description of the issues.

It was definitely informative. Your website is very helpful.

Thank you for sharing!

Here is my site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I am not sure where you're getting your information, but great topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for wonderful info I was looking for this information for

my mission.

Also visit my page ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

What's up, this weekend is good designed for me, as this

moment i am reading this wonderful educational piece of writing here at my residence.

my webpage http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

If some one desires to be updated with latest technologies after that he must be go to see this website and be up to date daily.

Feel free to visit my page :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

I am regular reader, how are you everybody? This post posted

at this site is genuinely fastidious.

Look into my web site - http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I would like to thank you for the efforts you have put in writing this

website. I am hoping to view the same high-grade content by you in the future

as well. In fact, your creative writing abilities has inspired

me to get my very own blog now ;)

Here is my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

First off I would like to say fantastic blog!

I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.

I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.

I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out.

I do take pleasure in writing but it just seems like the first

10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any recommendations

or tips? Appreciate it!

Feel free to surf to my website http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I may

as well check things out. I like what I see

so now i'm following you. Look forward to finding out about

your web page yet again.

Here is my homepage: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all

your posts! Carry on the excellent work!

Look at my blog: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

What's up to all, how is the whole thing, I think

every one is getting more from this website, and your views are good for

new people.

Here is my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I take pleasure in, lead to I found just what I used to be taking a look for.

You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.

Bye

my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

I like reading an article that can make people think. Also, many thanks for permitting

me to comment!

My blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Heya i am for the first time here. I found this

board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

Feel free to surf to my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him

as no one else know such detailed about my difficulty.

You're amazing! Thanks!

Look at my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

Also visit my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

You could definitely see your expertise within the work you write.

The sector hopes for more passionate writers like you

who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

I will right away grab your rss feed as I can't find your email subscription link or e-newsletter service.

Do you've any? Please permit me know so that I could subscribe.

Thanks.

Here is my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger,

and I was curious about your situation; we have created some nice

methods and we are looking to exchange strategies with other folks, why not shoot me an e-mail if

interested.

Also visit my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

As the admin of this website is working, no question very soon it will be famous, due to its feature

contents.

Feel free to surf to my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

Have you ever thought about publishing an e-book or

guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same subjects you discuss

and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would

enjoy your work. If you are even remotely interested,

feel free to shoot me an e-mail.

My homepage ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.

I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice.

Maybe you can write next articles referring to this article.

I desire to read even more things about it!

My site - www

Stránky