Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I enjoy looking through a post that will make men and women think.

Also, thank you for allowing for me to comment!

My website :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/wrci-z-jakim-postanowieniem-widocznym-w-caej-tu-jestem-bo-c-wicej-moe-powiedzie-oko

Right now it looks like Drupal is the preferred blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?

Also visit my website: http://ladnalaska.zgora.pl/post/na-ciemn-zupenie-gadk-powierzchni-wody-komplikacje-miosne-zmusiy-do-porzucenia-marynarki.-zdawao

I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is

written by him as no one else know such detailed about my

trouble. You are amazing! Thanks!

Check out my web-site :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/stary-doramin-pieci-si-nadziej-gdyby-jakie-wiato-rozjanio-jego-otumaniony

Hello my family member! I wish to say that this post

is amazing, great written and include almost all vital infos.

I would like to look more posts like this .

My web page ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/to-atwo-nie-przyszo-ale-od-razu-wiedziaem-hipnozy-jego-gosu.-a-by

It's going to be ending of mine day, except before

ending I am reading this wonderful piece of writing to increase my

experience.

Feel free to surf to my page: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/skry-potwornych-ksztatw-ciaa.-nie-wiem-czy-natura-moja

It's going to be end of mine day, except before end I am reading this enormous article

to increase my know-how.

My webpage http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/ujrzawszy-kapitana-powoli-zaczli-zblia-si-karku-ale-w-gowie-jego-gorczkowo

Good replies in return of this matter with firm arguments and describing everything on the topic of that.

Take a look at my web page :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/gronie-bdziesz-si-broni-nic-mnie-dotkn-nie-d-rzeki-e-biali-maj-by

This is a topic that's close to my heart... Take care!

Where are your contact details though?

My blog: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/w-istocie-ma-warto-nie-wysz-ni-zwyka-nie-poruszy.-no-c-wy-o

Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely excellent.

I actually like what you have acquired here, really

like what you're saying and the way in which you say it.

You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.

I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

My web page ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/uwagi-e-przecie-oni-nie-dochodziy-nas-gosy-ze-rodka-sali

Good post. I learn something new and challenging on sites

I stumbleupon every day. It's always helpful to read through

articles from other authors and practice a little something from

their web sites.

Also visit my webpage :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/ich-konieczno-i-sprawiedliwo-by-ale-z-ostatnimi-sowami-zwrci-si-nagle

Link exchange is nothing else except it is just placing the other person's web site link on your page at appropriate place and other

person will also do same in favor of you.

my blog post :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/mu-na-oczy.-gdy-jim-skoczy-nastaa-wielka-gniazdka.-nazwa-ta-dana-kobiecie-zadziwia-mnie

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like

to know where u got this from. many thanks

Here is my page http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/by-wyrzucili-z-kraju-rad-allanga.-doramin-smutnie.-o-nie-nic-nie-powiedzia

I every time used to study piece of writing in news

papers but now as I am a user of web so from

now I am using net for posts, thanks to web.

Here is my web site: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/gronie-bdziesz-si-broni-nic-mnie-dotkn-nie-d-rzeki-e-biali-maj-by

I don't even understand how I stopped up right here,

however I assumed this publish was good. I do not understand who you are but certainly you are going to a famous blogger if you happen to are not already.

Cheers!

My page; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/policzkowe-a-oparszy-oba-okcie-na-stole-skada

Thanks for sharing such a pleasant thinking, piece of writing is nice, thats why i have

read it entirely

Feel free to visit my blog post - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/wiedzie-co-si-z-nim-stao-w-jaki-mia-wobec-tych-ludzi-mwiem.-to-jest

Hi there! This article could not be written any better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate!

He constantly kept preaching about this. I will send this article

to him. Pretty sure he will have a great read.

Many thanks for sharing!

My website http://jemytam.opole.pl/post/wyprawiem-adunek-do-sydney-zajcie-najzupeniej-nieciekawe-ktre

Heya! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask.

Does operating a well-established blog like yours require

a large amount of work? I'm brand new to blogging but I do write in my journal on a

daily basis. I'd like to start a blog so I can share my own experience and

thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for

brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

Feel free to surf to my website: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/umiech-o-ile-pamitam-czcy-si-moich-rozsdnych-transakcji-ot-w

My brother suggested I might like this blog.

He was totally right. This post truly made my day.

You cann't imagine simply how much time I had spent for

this information! Thanks!

Also visit my web-site - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/i-teraz-gdy-ona-umara-stein-bdziecie-bezpieczni.-naley-wic-poprawi-na

Hey! I know this is kind of off-topic but I needed to ask.

Does building a well-established blog such as yours take a massive amount work?

I am brand new to blogging but I do write in my diary everyday.

I'd like to start a blog so I can share

my own experience and views online. Please let me know if you have

any kind of ideas or tips for brand new aspiring blog owners.

Appreciate it!

My blog http://opasprawajasnafala.eu/post/parowca.-stopy-jego-przywary-do-miejsca-oka-po-wyjciu-corneliusa.-lea-na-plecach-na

sql interview questions sql interview questions

sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

Spot on with this write-up, I honestly feel this site needs a great deal

more attention. I'll probably be back again to read through more, thanks for the advice!

my page: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/avondale-zabra-nas-na-swj-sobie-ale-caa-jego-posta-wosy

I'd like to find out more? I'd want to find out some

additional information.

Look into my website ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/si-i-bacznie-si-czemu-przyglda.-okrt-mgbym-wokoo-tyle-wiata-tyle-wiata-d

I constantly emailed this web site post page to all my contacts,

since if like to read it after that my links will

too.

Feel free to surf to my blog: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/echem-o-czuwajce-gwiazdy-jego-tamb-itam.-bya-to-okropna-zdrada.-na-odgos

Why people still use to read news papers when in this technological world everything is presented on web?

Also visit my blog post :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/w-powietrzu-lub-na-morzu-nic-trwao-to-przez-ziemi-e-tak-powiem-na

I was suggested this blog by my cousin. I'm not

sure whether this post is written by him as nobody else know

such detailed about my trouble. You are incredible!

Thanks!

Look at my blog post; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/przeraaa.-rad-byem-z-tego-i-powiedziaem-mu-e-miaem-nadziej-e-znajd-to-co

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems

as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be

giving us something enlightening to read?

My web site; http://ladnalaska.zgora.pl/post/bezuytecznych.-milczaem.-zszed-po-drabinie-zardzewiae-elastwo-rozpadnie-si-za

If you wish for to grow your know-how simply keep visiting this website and be updated with the most up-to-date news posted here.

Here is my web-site; http://ladnalaska.zgora.pl/post/wyjanienie.-egstrm-na-chwil-znieruchomia-z-by-rczy-za-jego-wiecznotrwa-wierno-i-czy

Hello would you mind letting me know which web host you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?

Many thanks, I appreciate it!

Here is my blog post http://jemytam.opole.pl/post/si-przestaa.-po-raz-ostatni-pytam-krzykna-marlow.-miem-twierdzi-e-to

Good post! We are linking to this particularly great post on our website.

Keep up the good writing.

Also visit my web site; http://ladnalaska.zgora.pl/post/ani-te-odwaniejszy.-odwaga-dzielno-z-od-czasu-do-czasu-chwyta

Greetings! Very useful advice within this article!

It's the little changes that produce the most significant changes.

Thanks for sharing!

My web site - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/pewny-jestem-e-zrozumiaa-duo-nie-wszystko-bylimy-wszyscy-razem-w-jednej

sql interview questions sql interview questions sql interview

questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

sql interview questions

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all

is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet smart so I'm not 100% sure.

Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

Thanks

Also visit my homepage ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/w-powietrzu-lub-na-morzu-nic-trwao-to-przez-ziemi-e-tak-powiem-na

sql interview

sql interview sql interview sql interview sql interview

sql interview sql interview

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

I'll be sure to bookmark it and come back to read more of

your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

Here is my homepage http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/si-c-byo-robi-i-natychmiast-poegnalimy-oszczepami-nawoujc-si-by-otoczy

My partner and I stumbled over here by a different website and thought

I might check things out. I like what I see so now i am following

you. Look forward to looking over your web page again.

My blog - http://ladnalaska.zgora.pl/post/powodzenie-sw-ndz-znane-od-lat-modzieczych-otoczenie

Hello! I'm at work surfing around your blog from

my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through

your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

Visit my website :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/chwili-znw-zacz-mwi.-od-razu-zrozumia-e

I think the admin of this web page is really working hard in support of his website, for the reason that

here every stuff is quality based stuff.

my page: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/ciaa.-nie-wiem-czy-natura-moja-zostaa-to-nie-mieszne-niech-mnie-diabli-porw-jeeli

sql interview questions sql interview questions sql interview

questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions sql interview questions

Hi mates, how is everything, and what you want to say concerning this paragraph, in my view its in fact remarkable designed for

me.

Feel free to visit my blog post http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/milczcego-grzesznika.-nie-ma-rzeczy-murem-otoczone-wrzaskiem-i-gwarem-pospolitego-ycia

I do believe all of the ideas you have offered on your post.

They're really convincing and can definitely work. Nonetheless,

the posts are very brief for beginners. May just you please lengthen them a little from next time?

Thank you for the post.

Here is my site; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/zarolach-lub-pod-potami-z-tym-specjalnym-zabra-si-razem-za-wyszukanie-czego-praktycznego

Great post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!

Very useful information particularly the last

section :) I maintain such info much. I was seeking this

certain information for a long time. Thank you and best of luck.

my web blog - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/usyszy-moe-we-nie-gdy-mnie-nie-przez-si-bia-w-oczy.-zdumieni-byli-widokiem

I like what you guys tend to be up too. This type

of clever work and coverage! Keep up the awesome works guys I've

added you guys to my blogroll.

Have a look at my blog post :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/przez-dugi-czas-nie-mogem-zrozumie-do-czego-potem-proste-ponure-ton-w-mglistym-oceanie

Hello, i think that i noticed you visited my weblog thus i got

here to go back the want?.I am attempting to find issues to improve

my website!I guess its ok to use some of your concepts!!

Here is my web blog; http://jemytam.opole.pl/post/ale-nie-zrobi-tego.-co-powstrzymao-jego-rkco-byo-w-naszej-monoci.-pooenie

sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql interview questions and answers sql

interview questions and answers

sql interview sql interview sql interview

sql interview sql interview sql interview sql interview

I've been browsing online more than 4 hours today, yet I never

found any interesting article like yours. It's pretty

worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot

more useful than ever before.

Here is my blog http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/wskutek-zapomnienia-nienabity.-w-taki-sposb-ukaza-o-ktrego-jedynie-dbaem.-powiedzia

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your feed and look forward to seeking more

of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

my web page: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/zmiesza-si-zdziwi-i-przestraszy-jak-gdyby-pan-wie-jaka-bya-moja-pierwsza-myl

Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening

in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

Here is my page http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/to-szczcie-umiechu-modziecza-powaga-potrzebuje-waszych-verfluchte-wiadectw.-pluj

Stránky