Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

how to write a conclusion for an expository essay writing expository essay how to write an essay for middle schoolers

best and cheapest essay writing service essays to write about fast essay writing service

how to write the title of a book in an essay essay rewriter topics to write an essay about

Fine way of describing, and fastidious article to get data on the topic of

my presentation focus, which i am going to convey in university.

my blog; http://ladnalaska.zgora.pl/post/nigdy-nikogo-bardziej-bezlitonie-nie-ju-myle-o-pozostawieniu-go

I am regular reader, how are you everybody? This article

posted at this web site is really pleasant.

My homepage - http://ladnalaska.zgora.pl/post/kapitanie-robinson-pamitasz-mwiem-ci-on-wcale-si-nie-boi-takiego-franta

Greetings! Quick question that's completely off topic.

Do you know how to make your site mobile

friendly? My web site looks weird when browsing from my apple iphone.

I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.

If you have any recommendations, please share.

With thanks!

Feel free to surf to my web page - http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/si-z-widmem-strachu-przed-godzin-do-e-wic-po-c-mam-mwi-chyba-dla-zabicia

Hello, its fastidious post about media print, we

all be familiar with media is a fantastic source of information.

Look into my web-site - http://ladnalaska.zgora.pl/post/drugi-chory.-nie-wierzysz-mi-pan-przypuszczam-otoczyy-mnie-cisza-i-spokj-idc-powoli

essay writing service seattle someone write my essay i can t write an essay

Just desire tto say your article is as astounding.

The clarity in your post is just nice and i can assume you're ann expert on this subject.

Fine with your permission let me to grab your

RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry

on the rewarding work.

my webpage ... guitar lessons youtub for kids (Forest)

write my essay https://topessaywriterfas.com/ how to write a short argumentative essay

how to write a movie in an essay self introduction essay for college write an essay on political parties of usa

Hello every one, here every one is sharing these knowledge, thus it's pleasant to read this website, and I used to pay a quick

visit this website all the time.

Also visit my web site: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/ten-to-przyrodnik-przyj-steina-jak-chcecie-w-kadym-razie-przeywajc-przed-mymi

I am in fact glad to read this weblog posts which contains lots

of helpful facts, thanks for providing these information.

Look at my website: http://ladnalaska.zgora.pl/post/kapitanie-robinson-pamitasz-mwiem-ci-on-wcale-si-nie-boi-takiego-franta

how to write a travel essay write analysis essay how to write a college essay about yorself

I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and reporting!

Keep up the very good works guys I've incorporated you guys

to my personal blogroll.

Feel free to surf to my blog post: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/do-czasu-okazuje-si-jawnie-caa-ponura-gwatowno

argumentative essay service write essays for me essay theme service to others

essay writing service ny academic essay writing money essay writing service

best essay rwiting service creative writing essays essay unpaid community service

how to write a 4 page essay in 2 hours help writing an essay how to write dbq essay

I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this site

is truly nice.

My blkog post; top pre workout drinks 2013 - Karina -

human service worker essay write my essay online ielts essay on unpaid community service at school

how to write an easy essay essays about college synthesis essay how to write

custom essay writing service for just 5$ per page writing essays for college website that writes essay for you

how to write the new sat essay essays for college admission how to write unique study abroad essay

how to write a leadership essay black lives matter college essay how to write a one paragraph essay

I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this

web site is in fact fastidious.

My blog post http://ladnalaska.zgora.pl/post/dziewczyna-czekajca-widocznie-na-t-sposobno.-nie

best service to write an essay fast write an argument essay cheap+essay+writing+service

I was pretty pleased to find this site. I wanted to thank

you for ones time due to this wonderful read!!

I definitely appreciated every part of it and i also

have you book-marked to check out new stuff in your web site.

Feel free to visit my blog post: http://ladnalaska.zgora.pl/post/stron-deszczu-patrzcego-na-te-warto-i-w-kocu-objani-mnie

fine essay service writing analytical essays college admission essay writing service

I do not even understand how I finished up here, but I thought this publish was great.

I do not understand who you might be however definitely you're going to a famous blogger if you happen to

are not already. Cheers!

my webpage; http://ladnalaska.zgora.pl/post/z-caym-mym-majtkiem.-tak.-na-los-szczcia-do-tej-pory-nie-przestaem

against military service essay writing the college essay i need to write an essay

essay on police service best custom essay writing services writing a hook for an essay

Whats up are using Wordpress for your blog platform? I'm new to

the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require

any html coding knowledge to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!

Stop by my page ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/gow.-proponuj-panu-rzecz-za-ktr-ani-mwi-nie-zwlekajc-tuanie-to-dzie

Heya! I know this is kind of off-topic but I needed to

ask. Does managing a well-established blog such as

yours take a massive amount work? I'm completely new

to writing a blog but I do write in my diary daily.

I'd like to start a blog so I can share my experience and feelings online.

Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers.

Appreciate it!

Also visit my page ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/wygodnych-fotelach-i-myl-sobie-nie-opanowa-swe-uczucia-podczas-opowiadania

canadian pharmacy viagra womens viagra viagra online

military service should not be mandatory essay write an essay for me better service delivery essay

Hello would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 completely different web

browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you suggest a good hosting provider at a fair price?

Kudos, I appreciate it!

Here is my blog - http://ladnalaska.zgora.pl/post/czowiek-myla-patrzy-na-mnie-si-w-suchym-doku-tylko-mia-tak-pozycj

custlm essay writing service write essays for money essay topics for civil service exam

Hey! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my good old room mate!

He always kept talking about this. I will forward this post to him.

Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

Feel free to surf to my blog post - http://ladnalaska.zgora.pl/post/i-ograbionych.-doramin-jest-zodziejem-wybuchn-rada.-wte-jego

Good site you've got here.. It's difficult to find high-quality writing like yours nowadays.

I honestly appreciate people like you! Take care!!

My homepage http://ladnalaska.zgora.pl/post/bardzo-dogadzaa-pragn-si-teraz-zemci-i-zgubi-i-w-innych-miejscowociach-skada-si-pierwotnie-z

My family all the time say that I am killing my time here at

net, however I know I am getting knowledge daily by reading such

nice content.

Feel free to surf to my website; http://ladnalaska.zgora.pl/post/ten-czowiek-nie-yje.-nastpna-minuta-aowaem-e-nie-mogem-sprbowa-otwiera-i-zamyka

service learning definition essay website that writes essays best essay writ8ing service

I just couldn't go away your web site prior to suggesting that

I extremely enjoyed the standard information an individual supply on your visitors?

Is gonna be again often in order to check up on new posts

Also visit my web blog; http://ladnalaska.zgora.pl/post/moim-bracie-ktrego-przeszo-tona-wznoszcego-czapk-nad-gow.-dobiegy-mnie-te-niewyrane

I got this web site from my pal who informed me concerning this web page

and at the moment this time I am browsing this site and reading very informative articles or reviews

at this time.

Feel free to surf to my blog: http://ladnalaska.zgora.pl/post/ludzi.-jeszcze-mu-tchu-starczyo-walki.-dla-zwykych-umysw-sta-si-on

Paragraph writing is also a excitement, if you know after that you can write

or else it is complex to write.

My web blog http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/powierzchnia-ziemi-bya-czysta-umiechaa-si-bujaki-od-drugich-a-midzy

Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so

I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly

enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.

Do you have any suggestions for rookie blog writers?

I'd definitely appreciate it.

Also visit my page ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/portw-australii-gdzie-dosta-swj-staroytny-parowiec-wypyn

Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert

that I get actually enjoyed account your

blog posts. Any way I'll be subscribing to your augment and even I achievement you

access consistently quickly.

Feel free to surf to my web site: http://ladnalaska.zgora.pl/post/a-poprzez-t-mg-jim-ukazywa-mi-si-uspokoi.-wysya-nieustannie-swych-podwadnych-w-celach-grabiey

Stránky