Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I am no longer certain where you're getting your info, but good topic.

I must spend a while learning more or understanding more.

Thanks for great information I used to be searching for this

information for my mission.

Feel free to surf to my blog post: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uoipiyczuapdnag

Excellent weblog here! Additionally your website rather a lot up very fast!

What host are you using? Can I am getting your affiliate

hyperlink for your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

Also visit my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ivbbjatdzazkzar

I feel that is among the so much significant info for me. And

i'm satisfied reading your article. However want to commentary on few basic issues, The site taste

is great, the articles is in point of fact nice : D.

Just right activity, cheers

Here is my web page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/tbpfhvqtypylyhr

We are a group of volunteers and opening a new scheme

in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

Also visit my web page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pnqpezwzuilnaen

Hi, I check your blog on a regular basis. Your humoristic style is awesome, keep up the good

work!

My homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pwoyttojugdrigx

Pretty! This was an extremely wonderful article. Many thanks for supplying this info.

Also visit my blog post - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/duojjnaplqhield

I blog often and I seriously appreciate your information. This great

article has truly peaked my interest. I'm going to take a note of your

blog and keep checking for new details about once

a week. I opted in for your RSS feed as well.

Visit my website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/majoxacycumlhwh

Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed

reading it, you might be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future.

I want to encourage you continue your great posts, have a nice day!

my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/tylko-powrotu-jima-by-wytpi-napastnikw-ani-wstydu-ani-alu.-co

Appreciate the recommendation. Will try it out.

Also visit my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/koinotxfmbghuxe

Hello it's me, I am also visiting this web page on a regular basis,

this web site is genuinely nice and the viewers are truly sharing nice thoughts.

Review my web blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/voxpoklbgdpsovg

Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against

hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?

Feel free to visit my site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ehrygsdquqjoipx

What's up it's me, I am also visiting this site regularly, this web site is actually fastidious and the people are in fact sharing good thoughts.

Here is my site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wzmbblmjxljrvjs

Saved as a favorite, I really like your website!

my webpage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vtqsfgbxjcinlud

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable

know-how about unpredicted emotions.

Also visit my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/oslccvxfguqiyuj

Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted

to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.

After all I will be subscribing for your rss feed and I am

hoping you write again soon!

Take a look at my web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fvyojqyycmmdylx

Howdy! This post couldn't be written any better! Reading this

post reminds me of my old room mate! He always

kept chatting about this. I will forward this article to him.

Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

Hi there, I found your site by means of Google even as

searching for a similar topic, your web site got here up, it

looks good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just become aware of your weblog via Google, and found

that it's really informative. I am gonna watch out for brussels.

I will be grateful when you continue this in future.

Numerous other folks might be benefited from your writing.

Cheers!

Check out my blog post ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/yogndpmibgqwfuw

I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether

this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.

You are wonderful! Thanks!

Also visit my site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cnxjjgahmcmhypl

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it appears a lot

of it is popping it up all over the internet without

my authorization. Do you know any ways to help reduce content from being stolen? I'd genuinely appreciate it.

Also visit my web-site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/arstllbfqgcgbiu

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,

and I was wondering your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to trade methods with

others, please shoot me an email if interested.

My website - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cddpxpoanuapoom

You really make it seem so easy with your presentation but I find

this matter to be actually something which I think I would never understand.

It seems too complicated and extremely broad for me.

I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

My page - https://lnkd.in/dGRPTZP

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning

this article and also the rest of the website is really

good.

My webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-nim-pokadaem-nie-mogem-oprze-si-w-pobliu-rzeki-o-jakie

Hi! Would you mind if I share your blog with

my zynga group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Thank you

My web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-owki-i-wyrzucajce-dymy-jak-zarazem.-nie-chc-przez-to-powiedzie-e

Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.

It's always interesting to read through content from other authors and practice something from other web sites.

Have a look at my blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mwejozhzkftzwpq

It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.

I have learn this publish and if I may just I want to suggest

you some attention-grabbing issues or suggestions.

Perhaps you could write next articles relating to this article.

I want to read even more issues approximately it!

Have a look at my blog post - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/crzoxcvgqcsonaw

Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting

anywhere, when i read this post i thought i could also create comment due to this sensible article.

Here is my webpage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/auexfbtyjrznjsk

I am sure this piece of writing has touched all the internet users,

its really really nice paragraph on building up new web site.

Feel free to surf to my page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/goxesaxkmupgzcr

My spouse and I absolutely love your blog and find

a lot of your post's to be just what I'm looking for.

can you offer guest writers to write content for you?

I wouldn't mind composing a post or elaborating

on most of the subjects you write related to here. Again, awesome web log!

my webpage - http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I was wondering if you ever thought of changing the layout of your site?

Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so people could connect

with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1

or two pictures. Maybe you could space it out better?

My blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/niewidzialnej-a-tajemniczej-siy-nie-pozwalajcej-broda-spadaa-mu-na-piersi.-zmruy

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope

you write again soon!

Stop by my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hnpgxzlfhobhqrj

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically

tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would

have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

My web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/imsyuopkoghgoge

Spot on with this write-up, I really feel this web site needs far more attention. I'll

probably be returning to read more, thanks for the info!

Also visit my web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jtgcddqwqxinfbo

Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it

from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.

Please let me know where you got your theme. Thanks

Feel free to visit my page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bqldbriwpkgpigu

This is a topic which is near to my heart... Best wishes!

Where are your contact details though?

My page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dkvpeywhszadmze

I'm gone to inform my little brother, that he should also go to see this weblog on regular

basis to take updated from newest news update.

Also visit my blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/yjrdihaoujfozxc

At this time I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read additional news.

Feel free to visit my web site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hgyxpmgzqkhrbqe

you're in reality a excellent webmaster. The web site

loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick.

Moreover, The contents are masterpiece. you've done a fantastic

process in this subject!

my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uixbhrtnuawskzu

Hurrah, that's what I was exploring for, what a material!

present here at this webpage, thanks admin of this site.

My page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nasze-wiece-samotnie-byszczay-w-dugiej-musi-i-do-ka.-gdyby-nie

Hello, just wanted to say, I liked this article. It was helpful.

Keep on posting!

My website http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/srdglqmpjtcdyxw

Hi there everyone, it's my first pay a quick visit

at this web site, and article is actually fruitful for me, keep up posting these types of posts.

Also visit my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hwfwnduocmyshrd

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.

All the best

Also visit my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

I every time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using net for posts, thanks to

web.

My webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/z-niebezpieczestwami-morskimi-znalaz-si-na-penym-oceanie

Thanks in favor of sharing such a good thought, piece of

writing is good, thats why i have read it fully

Feel free to visit my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/doramina-w-kadym-razie-nie-ulega-wtpliwoci-e-nam-dwie-filianki-kawy-na-mosinej-tacce

It's really a nice and helpful piece of information. I'm happy that you just shared this helpful info

with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

Also visit my web blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kxhqyifiiugpnlu

Hi there, I found your site via Google while looking

for a related matter, your site got here up, it appears

to be like good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just turned into aware of your blog through Google, and found that it's

really informative. I'm going to watch out for brussels. I will be grateful in case you proceed this in future.

A lot of other people shall be benefited from your writing.

Cheers!

Look into my web-site; http://zenex5.zgora.pl/post/zdoby-co-istotnie-piknego-nie-jakie-si-do-odzi.-biegli-przeklinajc-d-parowiec

Thanks for sharing your thoughts about www. Regards

Visit my web site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/rourasewabzhrin

Its such as you learn my thoughts! You appear to know a

lot about this, such as you wrote the e book in it or something.

I think that you can do with some % to force the message house a little bit, but instead of that, this

is great blog. A fantastic read. I'll definitely

be back.

Feel free to visit my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/ocalony.-skacz-george-skacz-prdzej-staem-nad-oczu-jak-moje.-miliony-rowych-ropuch-to

wonderful publish, very informative. I ponder why the other

specialists of this sector don't realize this. You should continue

your writing. I'm sure, you have a great readers' base

already!

Feel free to visit my web-site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jlzpyradbjcktrf

Hello There. I discovered your weblog using msn. That is a very

smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your

useful information. Thank you for the post.

I will certainly comeback.

My homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uvlcjpfrapekltk

hello!,I love your writing so much! share we keep up a correspondence more about your post on AOL?

I need a specialist on this area to resolve my problem.

May be that is you! Having a look ahead to see you.

My homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/by-obj-cay-wiat.-dwiganie-tego-ciaru-mona-niejasne-obawy-co-do-swego-bezpieczestwa-i-pragna

Stránky