Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I like the helpful information you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I'll learn lots of new stuff right

here! Good luck for the next!

my webpage; www

Hiya! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd

ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?

My blog goes over a lot of the same topics as yours

and I feel we could greatly benefit from each other.

If you might be interested feel free to send me an email.

I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

My page www

I've been surfing online more than three hours these days, but I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet will likely be much

more useful than ever before.

Also visit my homepage: www

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to more added agreeable from you!

However, how can we communicate?

Review my webpage; www

Excellent website. Lots of useful info here. I'm sending it to several buddies ans additionally

sharing in delicious. And naturally, thank you to your effort!

Here is my homepage ... www

Everything is very open with a clear explanation of the challenges.

It was really informative. Your website is useful. Thank you for sharing!

Feel free to visit my blog post - www

It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this site.

my website: www

Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.

Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a

marvellous job!

Here is my blog; www

I go to see every day a few sites and blogs to read posts, however this weblog offers quality

based articles.

Check out my web blog - www

Thanks a lot for sharing this with all folks you actually realize what you are talking approximately!

Bookmarked. Kindly also visit my site =). We may have a hyperlink exchange

agreement between us

Here is my blog: www

This text is priceless. Where can I find out more?

Feel free to surf to my web-site ... www

These are genuinely great ideas in concerning blogging. You have

touched some good points here. Any way keep up wrinting.

my web blog: www

What's up, this weekend is nice in support of me, since this time i

am reading this fantastic informative paragraph here at my home.

my page - www

I do not know if it's just me or if perhaps everyone else encountering issues

with your site. It seems like some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else

please comment and let me know if this is happening to them as well?

This may be a problem with my browser because I've had this happen previously.

Many thanks

Take a look at my homepage - www

With havin so much written content do you ever run into any issues

of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I've either authored

myself or outsourced but it appears a lot of it is

popping it up all over the web without my authorization. Do you know any

methods to help protect against content from being stolen? I'd genuinely appreciate it.

Feel free to visit my website ... www

I for all time emailed this blog post page to all

my friends, as if like to read it afterward my friends will too.

Also visit my webpage www

These are genuinely fantastic ideas in about blogging.

You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.

Also visit my site www

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.

Also, I have shared your web site in my social networks!

Here is my website; www

I was excited to find this web site. I need to to thank you for your time just for this fantastic

read!! I definitely enjoyed every bit of it and i also have you book-marked

to look at new things on your web site.

my blog post - www

Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures

aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its

a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both

show the same results.

My page - www

Thanks to my father who told me regarding this blog, this web site is actually amazing.

Visit my page: www

I simply couldn't depart your website before suggesting that I

extremely loved the usual information a person supply to your visitors?

Is going to be again steadily to inspect new posts

Here is my homepage :: www

I've been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of house .

Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i am happy to exhibit that I have a very good uncanny

feeling I found out exactly what I needed. I such a lot indubitably will make sure

to do not disregard this website and provides it a glance on a continuing basis.

Also visit my blog post ... www

Hello! I could have sworn I've been to this blog before but after reading through some of the

post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely

happy I found it and I'll be bookmarking and checking back often!

Here is my website :: www

This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.

Thanks a lot!

My blog post - www

Fantastic goods from you, man. I've understand your stuff

previous to and you are just extremely excellent. I actually like what you've acquired here, really like

what you are stating and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.

I can't wait to read far more from you. This is really

a great web site.

Review my web blog: www

Hi, i believe that i saw you visited my weblog

thus i got here to return the favor?.I'm trying to find things

to enhance my site!I assume its good enough to use a

few of your concepts!!

Also visit my page :: www

It's amazing to visit this website and reading

the views of all mates about this paragraph, while I am also zealous of getting experience.

Also visit my web site - www

What's up, yup this paragraph is actually pleasant and I have learned lot of things from it regarding

blogging. thanks.

Here is my webpage :: www

Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time and actual

effort to generate a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get anything done.

Here is my page www

I am not sure where you are getting your information, but

great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for fantastic info I was looking for this

information for my mission.

Feel free to surf to my blog: www

I do not even know the way I ended up right here, but I assumed this post was once good.

I do not recognise who you're but definitely you're going to

a well-known blogger when you are not already. Cheers!

My website www

Why visitors still make use of to read news papers when in this technological globe everything is presented on web?

my web site :: www

I got this site from my buddy who informed me on the topic

of this site and at the moment this time I am visiting this site and reading very informative content

at this place.

my web blog - www

Your method of telling the whole thing in this piece of writing

is in fact pleasant, all be able to easily be aware of it, Thanks a lot.

Have a look at my web-site :: www

I'm gone to say to my little brother, that he should also pay

a quick visit this blog on regular basis to take

updated from latest information.

Feel free to visit my blog: www

Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other

blogs? I have a blog based upon on the same topics you discuss and

would really like to have you share some stories/information. I know my viewers

would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

My web page ... www

Wonderful post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?

I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.

Kudos!

Feel free to surf to my web page ... www

It's very effortless to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this article at

this web site.

my web page :: www

Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and

tell you I truly enjoy reading through your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

Thanks!

My blog post ... www

Magnificent goods from you, man. I've take note your

stuff prior to and you are just too fantastic.

I actually like what you've bought here, certainly like what you're saying and the way in which

through which you assert it. You are making it enjoyable and you continue to take

care of to keep it smart. I can not wait to learn much

more from you. This is really a wonderful web site.

My page; www

Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is

simply nice and i can assume you're an expert on this subject.

Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated

with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

Also visit my web page - www

Excellent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site?

The account aided me a applicable deal. I had been a little

bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent concept

Review my web-site ... www

May I simply say what a comfort to discover someone who really understands what they're

talking about on the web. You definitely realize how to bring an issue to

light and make it important. More people must check this out and understand this side of your story.

I was surprised you're not more popular since you definitely possess

the gift.

my homepage :: www

When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify

me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get

4 emails with the same comment. There has to

be an easy method you are able to remove me from that service?

Thank you!

My webpage: www

What's up, every time i used to check blog posts here

early in the break of day, for the reason that i

enjoy to gain knowledge of more and more.

Look into my website :: www

Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm

having trouble finding one? Thanks a lot!

My web site: www

If you are going for most excellent contents like I do, just

pay a quick visit this website everyday since it offers feature contents, thanks

Have a look at my blog :: www

Thanks for your personal marvelous posting! I

seriously enjoyed reading it, you could be a great author.I will be sure to bookmark your blog and

may come back at some point. I want to encourage you to

ultimately continue your great writing, have a nice holiday weekend!

Also visit my homepage :: www

you are really a just right webmaster. The website loading

pace is incredible. It sort of feels that you are doing

any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece.

you have done a wonderful task on this topic!

My website; www

Stránky